На 27.04.2023 г. Окръжен и Районен съд – Разград за поредна година организират „Ден на отворени врати в органите на съдебната власт“ под надслов „Открито за съдебната власт“. Във връзка с провеждането на инициативата, двете институции обявяват конкурс за разказ и есе в две възрастови групи:

 • Първа възрастова група V – VII клас на тема „ Най-добрият човек, когото познавам“
 • Втора възрастова група VIII – XII клас на тема „Агресията – проява на сила или слабост“

                                          Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от учебните заведения в цялата страна като изпратят разказ или есе по обявените теми съобразно възрастовата група. Всеки участник има право да изготви един разказ или есе.

Всяка авторска творба трябва да съдържа следната информация:

 • име, презиме и фамилия на участника;
 • област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
 • телефонен номер на участника или негов преподавател и/или родител;
 • електронен адрес на участника;
 • задължително да посочи жанра на творбата, с която участва /разказ или есе/

            Необходимо е конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

 • Формат DOC или DOCX на Microsoft Word;
 • Обем до три печатни страници формат А4;
 • Подравняване двустранно;
 • Шрифт Times New Roman – размер на шрифта: 12

                                            Критерии за оценяване:

 • Демонстриране на познания по темата
 • Теза, съответстваща на формулираната тема
 • Оригиналност и творчески подход
 • Недвусмислено изразяване на лична позиция
 • Удачно подбрани аргументи
 • Използване на подходящи езикови средства за постигане на убедителност и въздействие
 • Спазване на езиковите норми

         Разказите и есетата се подават лично или по ел. поща в срок от 9.00 ч. на 15.03.2023 г. до 17.00 часа на 20.04.2023 г. на адрес гр. Разград 7200, пл. „Независимост” № 1, Окръжен съд – Разград, стая № 217, на вниманието на Т. Маринова – „Човешки ресурси” – за конкурса за разказ и есе или по електронната поща на Окръжен съд – Разград: os_razgrad-press@mail.bg

Постъпилите творби ще бъдат оценени от жури, утвърдено от организационния комитет. Имената на отличените ученици ще се публикуват на интернет сайта на Окръжен съд-Разград.

Призьорите ще бъдат поканени на церемония по награждаването, която ще се състои в Деня на отворените врати – 27.04.2023 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. във фоайето на Общинския културен център.

При обективна невъзможност церемонията да се проведе, наградите на победителите ще бъдат изпратени по пощата. Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на Окръжен съд – Разград.

Уведомяваме Ви, че участието в конкурса е доброволно, а снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на Окръжен и Районен съд – Разград, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел на интернет страниците на двете съдебни институции, както и във Фейсбук страницата на Висшия съдебен съвет.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на двете съдебни институции.

          Телефони за повече информация: 084/66-11-84 и 0877 455 006.