Впериода от 13-ти до 21-ри октомври 2022 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград направи своята втора за годината информационна обиколка в 7-те общини на областта. В срещите се включиха и експерти от Териториалния областен офис (ТОО) на Националната служба за съвети в земеделието.

В общинските центрове се проведоха изнесени приемни на открито за жителите и гостите на Лудогорието. На тях бе представена информация за финансиране на проекти от европрограмите, Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и от други донори. Сред възможностите за кандидатстване има актуални, а също предстоящи –  след като бъдат одобрени всички програми до края на годината, както и през 2023 година.

Приемните посетиха над 140 представители на местните и регионални власти, институции, училища, бизнеса, земеделски производители и стопани, местните инициативни групи, читалища, учащи се, безработни и граждани.

От фирмите имаха интерес към предстоящите възможности по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027, най-често за финансова подкрепа за изграждане на системи за ВЕИ, закупуване на машини, съоръжения и оборудване.

Посетители от учебни заведения се интересуваха от предстоящите процедури по Програма „Образование”, както и как учениците да практикуват и повишават квалификацията си чрез дуално обучение и по Програма „Еразъм +”, с цел успешна реализация на пазара на труда.

От екипите за управление на проекти в общините споделиха напредъка и проблемите при изпълнението на европроекти, чрез които подобряват своята пътна, културна, образователна и социална инфраструктура.

Безработни младежи и граждани се интересуваха за възможностите за създаване на собствен бизнес по неземеделската мярка 6.4 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, която се очаква да бъде обявена скоро и по новата ПРСР за периода 2021-2027 г. Земеделските стопани и производители проявиха интерес към предстоящата за отваряне подмярка 6.1 от ПРСР и подмерки 4.1, и 6.3 от ПРСР за периода 2021-2027 г.

Значителна част от участниците в срещите се интересуваха от начините за повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни и многофамилни сгради. На тях бе разяснено, че за това те ще могат да кандидатстват по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., Националната програма за енергийна ефективност и НПВУ.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.