Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград запозна представители на бизнеса и експерти по проекти в общинската и областната управи с актуални възможности за кандидатстване с проектни предложения по ОПРЧР и ОПИК за периода 2014-2020 г.
По схемата „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работодателите могат да разкриват нови работни места за безработни и неактивни лица, както и да комбинират мерки за обучения, включително и на работното място. Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за индивидуален проект е 50 000 лeва, а максималният ‒ почти 400 000 лева.
Могат да бъдат назначени безработни и неактивни лица ‒ с ниска степен на образование, продължително безработни и неактивни; безработни или неактивни лица с увреждания; безработни лица на възраст над 54 г. и безработни младежи до 29 г. включително.
Наемането на безработни или неактивни лица е за период до 12 месеца.
В дейностите по проекта могат да бъдат включени и предоставяне на професионално обучение и обучение по ключови компетентности; закупуване на оборудване, обзавеждане и дълготрайни нематериални активи, свързани със създаването на новите работни места; оборудване и адаптиране на новите работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост, както и осигуряване на наставник за хората с увреждания, който да отговаря за до 7 представители на целевата група.
Крайните срокове за подаване на проектните предложения по схемата са 19 ноември 2015 г. и 5 февруари 2016 г.
Безвъзмездната финансова помощ по процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” е с последен 3-ти краен срок за кандидатстване ‒ 9 ноември 2015 г. До тази дата се приемат проекти само на кандидати с основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.
Допустими кандидати по процедурата са фирми, с основна дейност в следните сектори, съгласно Класификацията на икономическите дейности ‒ 2008 в България:„Издателска дейност”, „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика”, „Радио- и телевизионна дейност”, „Далекосъобщения”, „Дейности в областта на информационните технологии”, „Информационни услуги”, „Научноизследователска и развойна дейност”.
За допустими разходи ще се считат средства, разходвани за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални и нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е: за микропредприятия – от 100 000 до 500 000 лева; за малки предприятия – от 200 000 до 750 000 лева и за средни предприятия – от 300 000 до 1 000 000 лева.
Проектните предложения и по двете процедури се подават само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България на адрес ‒ https://eumis2020.government.bg.
В дискусията след края на срещата присъстващите зададоха множество въпроси. Проявиха интерес към правилата и начина на работа с ИСУН 2020. Показано им бе съдържанието и възможностите на системата. Разяснени бяха особености при попълването на Формуляр за кандидатстване.
ОИЦ – Разград е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.