Областният информационен център организира информационна среща, в която участваха представители на неправителствени организации, читалища и библиотеки. Те се запознаха с възможности за разработване и кандидатсване с проекти по програмите от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други финансови източници на Европейския съюз.

Експертите от ОИЦ представиха подходящите за местните НПО актуални и предстоящи за обявяване процедури по оперативните програми до края на 2017 година. Разяснено бе по кои от тях гражданските организации могат да се включат с проекти като водещи кандидати, и по кои като партньори. Могат да се подкрепят инициативи и дейности в сферата на предприемачеството, вкл. и социалното; обучения; подпомагане достъпа на ученици, студенти и докторанти с увреждания до висшето образование и партниране със средни и висши училища.

Представени бяха възможности и начини за участие с проекти по хоризонтални, транснационални и програми за сътрудничество на ЕС, подходящи за целевата група на събитието.