ОБЯВЛЕНИЕ от 16.09.2016 г.
На Председателя на ОбС – Разград
Уважаеми жители на Община Разград,
На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам, че по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Разград, с искане да бъде отменен чл.14, ал.4, предложение 1 и предложение 4 от наредба №18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Разград приета през 2013 г. е образувано Административно дело №120/2016 г. от Административен съд – Разград и е насрочено 18.10. 2016 г. в 10.45 часа.