ОБЯВЛЕНИЕ
Уважаеми жители на Община Разград,
На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам , че с влязло в сила Определение от съдебно заседание от 13.12.2016 г., постановено от Административен съд – Разград по Административно дело №120/2016г.: Бе прекратено производството по Административно дело № 120/2016 г. поради оттегляне на протеста.