04.10.2016 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
На Председателя на ОбС – Разград
Уважаеми жители на Община Разград,
На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам, че с влязло в сила решение №44/11.08.2015г. по Административно дело №74/2015, Административен съд – гр.Разград

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ точки 2, 5, 6, 10, 16, 24 и 30 от решение № 501 по протокол № 35 от 27.12. 2013г. на Общински съвет Разград.