03.10.2016 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
На Председателя на ОбС – Разград

Уважаеми жители на Община Разград,
На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви уведомявам, че с влязло в сила Определение № 72/25.08.2016 г. по Административно дело №106/2016 г. постановено от Административен съд – гр.Разград.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Елка Александрова Неделчева, Стоян Димитров Ненчев, Джипо Николов Джипов, д-р Красимир Петров Петров, Петя Ангелова Петкова, Янка Трифонова Георгиева, Митко Иванов Ханчев, Веселин Валентинов Спасов, Иво Борисов Димитров, Илия Христов Илиев и Таня Петрова Тодорова, всички от град Разград против решения №№ 156-173 по протокол №13/22.07.2016 г. на Общински съвет – Разград.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №106/2016 г. на основание чл.159, т.1 и т.4 от АПК.