Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд Разград и в изпълнение на Решение №665 от 23.05.2023 г. на Общински съвет Разград открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Разград.

Необходимият брой заседатели е 36 души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

Временната комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели кани всички заинтересовани жители да представят в деловодството на Общински съвет Разград, кабинет № 06 в сградата на Община Разград, находяща се в гр. Разград, бул.“Бели Лом“ №37А необходимите документи в срок от 08:00 ч. на 12.06.2023 г. до 18:00 ч. на 21.07.2023 г. В случай, че в този срок не постъпят документи от 36 кандидат съдебни заседатели, срокът се удължава до 18:00 ч. 28.07.2023 г.

I. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

1. да бъдат дееспособни български граждани;

2. да са на възраст от 21 до 68 години;

3. да имат настоящ адрес в община Разград;

4. да имат завършено най – малко средно образование;

5. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. да не страдат от психически заболявания.

На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

На основание чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт, съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

II. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Разград следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет може да се обърне за препоръки (Приложение №1);

6. мотивационно писмо;

7. писмено съгласие (Приложение №2);

8. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №3);

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 година или Писмено съгласие комисията да извърши това служебно (Приложение №4);

Образци на документите са на разположение на кандидатите в звеното, обслужващо Общински съвет Разград (стая 505), както и на сайта на Община Разград – http://www.razgrad.bg, в раздел „Общински съвет“, секция „Обявления“.

Документите се подават лично в сградата на Община Разград, бул. „Бели Лом“ №37А, кабинет № 06, или пощата на посочения адрес, считано от 08:00 ч. на 12.06.2023 г. до 18:00 ч. на 21.07.2023 г. В случай, че в този срок не постъпят документи от 36 кандидат съдебни заседатели, срокът се удължава до 18:00 ч. 28.07.2023 г.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най- малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

Нюсрет Салим

Председател на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Разград