Във връзка с предсрочното прекратяване на мандата на двама съдебни заседатели към Районен съд Разград, на основание чл. 68, ал. 1 от ЗСВ и Решение №334 по Протокол №24 от проведено заседание на Общински съвет Разград  от 31.08.2021 г. Общински съвет Разград открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Разград.

          Необходимият брой заседатели е двама души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

          Временната комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели кани всички заинтересовани лица да представят в деловодството на Община Разград за Общински съвет, стая № 06, в сградата на Община Разград, с адрес гр. Разград, бул.“Бели Лом“ № 37А необходимите документи в срок от 8:30 ч. на 15.09.2021 г. до 17:30 ч. на 29.09.2021 г.

1. Изисквания към кандидатите (съгл. чл. 67, ал. 1 от ЗСВ)

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

          1.1 Е на възраст от 21 до 68 год.;

          1.2 Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

          1.3 Има завършено най-малко средно образование;

          1.4 Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

          1.5 Не страда от психическо заболяване.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

          2.1 Е съдебен заседател в друг съд;

          2.2 Е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

          2.3 Участва в ръководството на политическа партия, коалиция или          организация с политическа цел;

          2.4 Работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството         на вътрешните работи или в други органи от системата за          националната сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е      избран.

3. Необходими документи (съгл. чл. 68, ал. 3 от ЗСВ):

          3.1 Подробна автобиография, подписана от кандидата;

          3.2 Нотариално заверено копие на диплома за завършено       образование;

          3.3 Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо          заболяване;

          3.4 Данни за контакт с две лица, към които Общинският съвет да се    обръща за препоръки (Приложение №1);

          3.5 Мотивационно писмо;

          3.6 Писмено съгласие (Приложение №2);

          3.7 Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ      (Приложение №3);

          3.8 Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и   разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на     българските граждани към Държавна сигурност от разузнавателните      служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли      1973 год. или Писмено съгласие комисията да извърши това           служебно (Приложение №4);

          Обстоятелствата по чл. 67, ал. 1, т. 4 от ЗСВ се установяват служебно от комисията.

          Образци на документите са на разположение на кандидатите в звеното, обслужващо Общински съвет Разград (стая 505), както и на сайта на Община Разград – http://www.razgrad.bg, в раздел „Общински съвет“, секция „Обявления“.

4. Място и срок за подаване на документите

Документите се подават лично в сградата на Община Разград, бул. „Бели Лом“ №37А, кабинет № 06, или пощата на посочения адрес, считано от 8:30 ч. на 15.09.2021 г. до 17:30 ч. на 29.09.2021 г.

5. Начин и ред за провеждане на процедурата

          Списъкът на допуснатите за участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, както и документите по чл. 68, ал.3, т.9 от ЗСВ,  а именно за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г., се публикуват на интернет страницата на Община Разград, раздел Общински съвет, най- малко 14 дни преди датата на изслушването, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

          Определената с решение на Общински съвет Разград комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки общински съветник може да задава въпроси.

          Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Разград становище за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

          След проведеното от Комисията изслушване, се съставя доклад за неговото протичане, който се предоставя на Общински съвет Разград в 7 – дневен срок и се публикува на интернет страницата на съвета, в едно с протокола от изслушването.

          Общински съвет Разград в публично заседание с мнозинство повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Разград.