До 16.30  часа  на 16.08.2018 г. включително кандидатите да оглавят отдел „Образование” в община Разград трябва да подадат необходимите документи. Обявлението на конкурса е публикувано на сайта на местната управа на 3 август.

От обявлението става ясно, че минималното изискване за участие в конкурса е висше образование – степен бакалавър, област „Педагогически науки” с професионални направления: „Теория и управление на образованието” и „Педагогика”. Задължителният професионален опит е 4 години. Необходимо е още кандидатите да познават нормативната уредба за длъжността; да притежават личностни качества, комуникативност и умения за работа в екип както и добри компютърни умения с операционна система Windows, текстообработка с Microsoft Word, работа в Интернет – среда.

Основните задължения за позицията са ежегодно да планира цялостната дейност на отдел ,,Образование‘‘; осигурява единно методическо ръководство; организира, координира и контролира дейността на общинските училища, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на Община Разград, като ги подпомага при взаимодействието им с други институции, имащи отношение към решаване на проблемите на общинското образование; прави проучвания и анализи на тенденциите и проблемите в сферата на образованието; организира задължителното училищно обучение на децата до 16 годишна възраст; контролира по – ефективното използване на недвижимата общинска собственост, ползвани от училищата, детските градини и ЦПЛР; организира и контролира разходването на бюджетните средства в институциите в системата на образованието в Община Разград, които не са второстепенен разпоредител с бюджетен кредит; организира осигуряването на транспорт за ученици и учители от общинските училища, детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие; подпомага кмета на общината, ресорния зам. – кмет и директора на дирекция ,,Хуманитарни дейности“ при изготвяне на становища и предложения до Общински съвет Разград, свързани с реализиране на държавната и общинска политика в образованието; участва в планирането и реализирането на обществени поръчки, свързани с дейността на отдела; участва в комисии, работещи по проблеми, свързани с провеждането на общинската политика в сферата на образованието; координира дейността си с Регионално управление на образованието – Разград; съдейства на държавни компетентни органи при извършване на проверки и контролира изпълнението на дадените задължителни предписания; организира и контролира изготвянето на заповеди, справки и отчети, свързани с дейността на отдела, в съответствие със заповедта на кмета на Община Разград, с която са регламентирани задълженията на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Размерът на основната месечна заплата за длъжността, определен за степен 1 на длъжностното ниво е от 510.00 лв. до 1400.00 лв. и се определя съгласно изискванията на чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Провеждането на конкурс се налага след като предишният шеф на образованието Елка Драмалиева оглави дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Разград и мястото остана вакантно.