Община Разград обяви конкурси за директори на две социални институции, става ясно от обявленията, публикувани на сайта на местната управа.

Ръководството на местната управа търси кой да оглави Комплекса за социални услуги за възрастни хора с увреждания – с. Просторно, включващ социалните услуги в общността Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства, с капацитет 14 места; Защитено жилище за хора с психични разстройства, с капацитет 10 места; Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с капацитет 6 места и Център за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет 25 места.
Обявен е конкурс и за директор на Дневния център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка”.

Необходимо е кандидатите да имат минимум пет години професионален опит, както и образователна степен магистър в областта на социалните, стопански и правни науки. Изискват се още компютърна грамотност, опит в предоставянето на социалните услуги и отлично познаване на нормативната уредба в тази сфера.
Конкурсите ще протекат на три етапа – допустимост по документи, решаване на тест и събеседване с кандидатите.

Документите за участие в конкурсите се подават в деловодството на община Разград в срок до 23 януари.