Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев ръководи първото за годината заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за региона Разград“.

На него кметовете на седемте общини в Област Разград и областният управител Драгомир Златев обсъдиха подготовката за провеждане на обществена поръчка с предмет „Експлоатация на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. С решение общинските кметове възложиха на Кмета на Разград Денчо Бояджиев изготвянето на документацията и провеждането на обществената поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.

Новата процедура се налага, тъй като през месец юли 2023 г. изтича срокът на договора на обществената поръчка със същия предмет, тя бе с „Еф Си Си България“, договорът бе тригодишен.

Кметовете обсъдиха подробности около подготовката на новата обществена поръчка. Изслушаха и информация от заместник-кмета Добрин Добрев и началника на отдел „Опазване на околната среда Недим Тахиров относно напредъка по двата проекта, които се реализират на територията на Регионалното депо. По отношение на изграждането на третата клетка на депото стана ясно, че към момента се изпълняват изкопни работи, клетката е почти оформена, след това ще се извърши профилиране и уплътняване, за която дейност се използва терминът „глинен екран“. След това се поставя геомембрана с геомрежа, следва доставка на чакъл и дренажна система, ликвидиране на басейн и изграждане на нов преди да се уловят мръсните води от горните клетки. В напреднала фаза е изграждането на сепариращата и компостираща инсталация, предстои и доставка на технологичното оборудване.