Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев представи днес пред медии отчет за работата на общинска администрация през 2017 година, съобщиха от пресцентъра на местната управа. Той пожела на журналистите да имат поводи само за добри новини, да бъдат успешни и здрави.
Общинската администрация продължава да полага целенасочени усилия за стимулиране кандидатстването на местния бизнес по Оперативните програми. Периодично, на общинската интернет страница www.razgrad.bg, в секция Инвестиционен профил, се публикува информация за възможностите за кандидатстване за финансиране на малкия и среден бизнес, а за потенциалните инвеститори – информация за свободните имоти и тези за отдаване под наем.

Продължава изпълнението на проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Разград“ по Оперативна програма „Добро управление“, в рамките, на който регулярно се провеждат информационни срещи с представители на местните малки и средни предприятия (МСП), на които, освен популяризирането на добрите практики от реализирането на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), се предоставя безплатна информация по отношение актуални схеми за финансиране на проектни намерения. Консултиране се извършва и на място, в офиса на Областния информационен център, по телефон и електронна поща.

На територията на Бизнес зона „Перистър” за 2017 г. са реализирани инвестиции от частни инвеститори (стартирали през предходни периоди) в размер на: 1 700 000 лв. и са разкрити 145 нови работни места. На етап проектиране и в процес на реализация (незавършен груб строеж) са инвестиции, в размер на: 10 880 000 лв. Очаква се и разкриване на 144 работни места.
В Бизнес зона „Перистър” е:
– изграден нов клон от площадков газопровод за обезпечаване потребностите на инвеститори;
– изграден втори етап от система за видеонаблюдение с оптично трасе и е разширена зоната за охрана чрез технически средства;
– изградена система за контрол на достъпа в извън работно време на територията с цел превенция и опазване имущество – частна общинска собственост.

Стопанисването на общинските горски територии се осъществява от Общинско предприятие „Разградлес“ гр.Разград.
През стопанската 2017 година бяха извършени планираните лесокултурни мероприятия в общински гори, в т.ч.: залесяване и попълване на горски култури върху 26 дка.
Изпълнените заявки от населените места в Община Разград са в размер на 25 697 пространствени кубически метра и 163 плътни кубически метра от дървесен вид цер и габър и 5 808 пространствени кубически метра от дървесен вид акация.
За промишлени цели е реализирана дървесина в размер на 10 357 плътни кубически метра.
Изпълнен е и ежегодният социален ангажимент към населението на общината, като след Решение на Общински съвет Разград, са осигурени 1490 пространствени кубически метра дърва за огрев на училища, детски градини, социални домове, ветерани от войните, духовни храмове, кметства и други.
Общият размер на приходите за 2017 година, реализирани от продажба на дървесина, добита от общински горски територии, глоби и такси от недървесни горски продукти към 30.11.2016 г. е в размер на 2 239966,50 лв.

През м. януари 2017 г. стартира реализацията на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“, в рамките, на който ще бъдат реализирани дейности по паркоустройство, алейна мрежа, кътове за отдих, градинско обзавеждане, детски площадки, спортни площадки, площадка за фитнес на открито, скейтборд площадка, парково осветление, изграждане, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, вътрешноквартално енергоспестяващо осветление и др. на териториите на 27 квартала в жк. „Орел“ (които обхващат около 2/3 от територията на комплекса). Финансирането за проекта е в размер 5 948 844,51 лв. и се осигурява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Подадено, одобрено и със стартирана реализация е проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и на стойност 13 534 453 лв. Проектните дейности целят намаляване количеството на депонирани отпадъци в общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Разград. За целта ще бъдат изградени инсталация за предварително третиране с капацитет 30 932 т годишно и компостираща инсталация с капацитет 4168 т годишно. Двете съоръжения ще обслужват 110 000 жители от общините Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян.

Стартира изпълнението на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 на обща стойност 9 897 137,19 лв. По проекта ще бъде модернизирана образователната инфраструктура и подобрено качеството на образованието в община Разград чрез извършване на обновяване и реконструкция, реализация на мерки за подобряване на енергийната ефективност и рехабилитация на дворните пространства на 11 обекта на образователната инфраструктура в град Разград, които едновременно с това ще бъдат оборудвани, с което се очаква да се постигнат необходимите стандарти за осъществяване на модерна учебно-възпитателна дейност. Обектите, предмет на интервенция, са Детска градина (ДГ) „Райна Княгиня“, ДГ „Славейче“, Детска ясла (ДЯ) „Слънчево детство“, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ (втори корпус), ОУ „Никола Й. Вапцаров, Изграждане на физкултурен салон към ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, ДЯ „Звездици“, ДГ №4 „Митко Палаузов“, ДГ №6 „Шестте ястребинчета“, ДГ №12 „Зорница“, ДГ №3 „Приказка“, ДГ №5 „Незабравка“.

С отпуснатите от Министерство на образованието целеви средства в размер на 269 509,00 лв. престои да се извърши основен ремонт на сградата, която ще ползва ППМГ„Акад. Н. Обрешков“ в Разград.

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са:
– одобрени средства в размер на 7 469 434 ,31 лв. без вкл. ДДС;
– усвоени 2 505 080,35 лв. без вкл. ДДС;
– въведени в експлоатация 3 сгради;
– стартирали СМР дейности в 3 сгради;
– сключени тристранни договори между Община Разград, областен управител на Област Разград и Българска банка за развитие – 10;
– подадени искания за сключване на тристранни договори – 6;
– Регистрирани сдружения на собствениците – 20.

Реализирани са ремонтни дейности, както следва:
– Основен ремонт на път RAZ 1115/III-205, Разград-Йонково/ Ясеновец-Мортагоново /III-205/ – 226 761 лева;
– Основен ремонт на път RAZ 1116/II-49, Манастирско-Разград/-Островче-граница на общини /Разград-Лозница/-Сейдол-Чудомир /II-51/ от км. 0+00 до км. 1+00 – 116 041 лева;
– Основен ремонт на тротоари в град Разград /ул. „Св.Климент“, ул. „Бузлуджа“ и др./ – 214 082 лева;
– Рехабилитация на улица и паркинг Общински пазар – 30 123 лева;
– Рехабилитация на улици и междублокови пространства в град Разград – 160 679 лева;
– Основен ремонт на улици в град Разград – 327 572 лева от целевите средства в размер на 1 млн.лв.;
– Ремонт на улици в населените места от община Разград – 152 183 лева;
– Доизграждане на участъци от улично осветление в град Разград /бул. „Априлско въстание“, при блок „Трапезица“ и др./ – 37 153 лева;
– Извършено обследване за енергийна ефективност на улично осветление в град Разград – 16 830 лева;
– Възстановяване на площадки за игра в ПИ 61710.505.477 гр.Разград и в ПИ 61710.502.596 гр.Разград – 14 398 лева;
– Доизграждане на система за видеонаблюдение в централна градска част – 22 793 лева;
– Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“ гр.Разград, включващ етап Източна част и етап Западна част – 1 038 851 лева;
– Изграждане на обслужващ път и пешеходни алеи в гробищни парцели 29 и 30 в Нов гробищен парк – Разград – 49 662 лева.

В процес са:
– Изграждане на 100 метра канализация в село Недоклан, вкл. проектиране;
– Изграждане на кастрационен център за кучета, вкл. строителен надзор.

„Ремонтстрой“ монтира метални предпазни улични парапети на зелената ивица на бул. „Априлско въстание“ в участъка от кръстовището с бул. „България“ до разклона на пътя за гр. Попово.
Със средства от бюджета на предприятието са реализирани ремонтни дейности на общински жилища, рехабилитация на улици и тротоари, подмяна на градински осветители и паркови стълбове.
Общинско предприятие „Паркстрой” реализира дейности по облагородяването, поддържането и почистването на Градския парк и местността „Пчелина“, детски площадки и междублокови пространства.
Двете предприятия активно участваха в дейността по почистването на коритото на река Бели Лом.

Културните прояви в Община Разград се планират и организират в съответствие с Културния календар за съответната година. За 2017 г. най-мащабните културни събития бяха: Исторически фестивал „Античният Абритус”; Панаир на киселото мляко и фестивал на народните традиции и занаяти; Традиционният есенен панаир; Нощ в музея; Майски празници на културата, Капански събор и др.

За Модернизиране и поддържане на материално-техническата база на социалните услуги, функциониращи на територията на община Разград през 2017 г. са изразходвани средства в размер на 48 345,36 лв.
На 01.12.2017 г. стартира изпълнението на проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. По проекта, със средства от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС в размер на 615 000,00 лв., ще се извърши ремонт на функциониращите Център за обществена подкрепа и Дневния център за деца с увреждания. Ще бъдат разкрити и две нови услуги – Преходно жилище за младежи от 15 до 18-годишна възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст. Сградите, в които ще бъдат извършени строително-ремонтни дейности, ще бъдат също така обзаведени и оборудвани, до тях ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда.

Със Заповед № РД01-0942 от 03.08.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита нова социалната услуга – Център за работа с деца на улицата гр. Разград, считано от 01.09.2017 г.

Във всички учебни заведения на територията на Община Разград са разкрити и организирани здравни кабинети. Същите са обезпечени с медицински специалисти, които участват в дейностите по промоция и профилактика на детското и училищно здравеопазване, в дейностите по реализиране на националните програми на Министерство на здравеопазването, чрез РЗИ – Разград.

За подкрепа на рисковите групи Община Разград е назначила и Здравните медиатори, които активно издирваха деца, бременни жени и възрастни лица, които са здравно неосигурени и ги насочваха за безплатни консултации и имунизации.

Ежегодно с Решение на Общинския съвет, в бюджета на Община Разград се определят средства за еднократна помощ за лечение на граждани на Община Разград и финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.
През 2017 г. са:
– отпуснати средства за подпомагане лечението на 46 лица на обща стойност 11 650 лева;
– са подкрепени 13 двойки с репродуктивни проблеми, които са получили финансиране, на обща стойност 24 708.97 лева.

Изпълнение на данъчните приходи:
Събрани приходи – 8 250 хил. лв., което представлява 100 % от годишния план.

При план за данъчни приходи 4 617 хил.лв. ще се инкасират 4 600 хил. лв., или 100 %., като в сравнение с предходната година при план за данъчни приходи 4 102 хил. лв. са влезли в бюджета на общината 4 763 хил. лв.
Създадената организация по принудително изпълнение вече дава своите положителни резултати, като и в бъдеще ще продължим с изготвянето на актове за установяване на задължения, като напомняме, че местните данъци са публични вземания и са дължими в определените срокове, а при забавяне се дължат със съответната наказателна лихва.