14 докладни записки приеха общинските съветници на сесията на местния парламент днес, сред тях и тази за разчета за 2023 г. на Община Разград. Приемането на предварителен разчет се налага поради неприетия бюджет на държавата за настоящата година, като след приемането на Закон за държавния бюджет от Народното събрание ще се пристъпи към обсъждане и приемане на бюджет на Община Разград за 2023 г.

Общият обем на Разчета за 2023 г. е в размер на 84 361 х. лв., в т.ч. за държавни дейности – 49 388
х. лв. и 34 973 х. лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности. Капиталовите разходи, включени в разчета, са 6 321 234 лв. Сред обектите са: Проектиране и подмяна на улично осветление в Община РазградРехабилитация на Северен градски парк, Конструктивно укрепване на основи, подпорни стени и вертикална планировка на сграда „Музикален дом“ в гр. Разград, Изграждане на площадка за стрийт фитнес в Северен градски парк, Изграждане на детска площадка в Северен градски парк, Изграждане на улично осветление по „Търговищко шосе“ и други. Докладната записка, представена от заместник-кмета Полина Иванова, бе одобрена от общинските съветници без допълнителни въпроси и изказвания с 20 гласа „за“.

С различно мнозинство бяха приети още 13 докладни записки, а една – за продажба на имот-частна общинска собственост в Гарова промишлена зона чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост – бе оттеглена от заместник-кмета Добрин Добрев.

Най-много дискусии предизвика докладната записка за приемане на решение за изработване на Общ устройствен план (ОУП) за град Разград по реда на чл. 124 от Закона за устройство на територията. Сред основните задачи на ОУП  е създаване на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено развитие на общината и демографското й развитие в следващите 20 години. След като от две групи съветници – от БСП и Демократична България – бяха представени по няколко предложения в посока – създаване на нови бизнес зони, на развитие на културното наследство, на разширяване на жилищните зони и други предложения съветниците решиха на следваща сесия да създадат временна комисия с представители от различните политически сили, които освен своите предложения да събират и идеите на гражданите.

Утвърдени бяха и докладните за: одобряване на годишен доклад за 2022 г. за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Разград за периода 2021-2027 г.; изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.; приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социалните услуги на територията на община Разград. Приет бе и Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград; както и отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Разград за 2022 г.; продължен бе срокът за настаняване на трима наематели на общински жилища; одобрени бяха и три докладни за продажба на общински имоти чрез публични търгове, като единият е в село Балкански и 30% от постъпленията от продажбата ще се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническа инфраструктура на територията на селото. Съветниците одобриха и докладна за учредяване на възмездни права на ползване върху части от имоти-публична общинска собственост, находящи се в землищата на Мортагоново, Побит камък и Раковски, те са предвидени за настаняване на пчелни семейства.  Общинският съвет прие с максималните за тази сесия 22 гласа подкрепа и докладна, с която се дава възможност на Община Разград да кандидатства с проектно предложение за ремонт на Дома за стари хора в Разград по един от компонентите на Националния план за възстановяване и устойчивост. Заместник-кметът Добрин Добрев съобщи, че проектът вече се подготвя и според предварителни разчети ще е на стойност около 4 милиона лева, като отговори отрицателно на въпрос дали ще е нужно общинско съфинансиране.

Заседанието бе ръководено от заместник-председателя на Общински съвет-Разград Пейчо Георгиев, в края му общинските съветници Иво Димитров и Станислава Русева представиха пред колегите си информация за последното общо събрание на акционерите на МБАЛ“Св. Иван Рилски“, на което двамата представляваха Община Разград.