Общински съвет-Разград прие проекта за бюджет на Община Разград за 2020 г. днес. На редовната февруарска сесия на местния парламент бяха гласувани още 23 докладни записки, внесени от ръководството на Община Разград. Преди да утвърди проекта за бюджет местния парламент прие Стратегията за управление на общинската собственост на територията на община Разград за периода 2020-2023 г., както и Програмата за управление и разпореждане на имоти-общинска собственост за 2020 г. Вторият документ предвижда приходи от наеми, продажби и вещни права в общинската хазна в размер на 1 409 810 лв. Проектът за бюджет 2020 бе утвърден в предложения размер от 55 383 000 лева, от които 32 247 000 лв. за общински дейности и 23 136 000 лева за общински дейност и дофинансиране на държавни дейности. Прието бе едно от предложенията, направени от общински съветници – за еднаква субсидия от по 6000 лева за двата баскетболни клуба, които функционират в Разград – „Лудогорец” и „Вълци-Разград”, проектът предвиждаше „Лудогорец” да получи подпомагане в размер на 7000 лева, а „Вълци-Разград – 5000 лева. 19 от общинските съветници подкрепиха проекта за бюджет, против бяха 7. В документа са представени 11 основни приоритета през мандат 2019-2023г., работата по които започва с вече приетия бюджет.

Общинските съветници приеха и новата структура на Общинска администрация-Разград, която включва: кмет на община, 13 кметове на кметства, 4 зам.-кмета, 8 кметски наместника, 2 дирекции, 14 отдела и 4 специализирани звена. Според решението длъжностното разписание трябва да бъде утвърдено, считано от 1 март 2020 г. Общинските съветници приеха изменение в Наредба №16 на Общински съвет-Разград за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд. С него съобразно годишната инфлация за стопанската година, отчетена от Националния статистически институт, се увеличава с 2,3% размера на арендното и наемното плащане по сключени договори с Община Разград без тези за едногодишно ползване и сключените през 2019 г. с друго решение със същия процент бяха актуализирани и договорите за наем и аренда на земеделски земи общинска собственост. Четирима общински съветници – инж. Ирфан Ахмедов, Ахмед Ахмедов, инж. Огнян Обрешков и Руско Дянков бяха избрани за представители на Общинския съвет в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.Трима съветници – Антон Монев, Сузан Садкъ и Ахмед Ахмедов пък бяха избрани за членове на Общинския съвет по наркотични вещества, а Надежда Радославова, Али Кязимов, Ахмедов и Мирослав Цанев – на Наблюдателната комисия към Общински съвет-Разград, която подпомага ресоциализацията на лишените от свобода. Сред другите докладни, включени в дневния ред на сесията и утвърдени, бяха още: определяне на състав на Обществен съвет по социално подпомагане, приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противобществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Разград за 2019 г., определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г.