17 докладни записки включва дневният ред на заседанието на Общински съвет-Разград. На сесията ще бъде представен и отчет за дейността на местния парламент от 1 ноември 2019 г. до 30 юни 2020 г., както и отговор на питане.

Заседанието на местния парламент започва в 13,00 ч. в стола на ОП „Ученическо и столово хранене и почивно дело“ в Разград.

Сред докладните, които общинските съветници ще обсъдят, са: отчет за изпълнението на бюджета на Община Разград към 31.12.2019 г.; изменения в две Наредби – №2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и №21 за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“, Приемане на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Разград за периода 2020 – 2024 година и Програма за изпълнение на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Разград.

Пълният текст на докладните записки е публикуван на сайта на Община Разград, пак там и на сайта на КИС 13 ще бъде предавана онлайн сесията на Общински съвет-Разград.