Общински съвет-Разград ще проведе юнската си сесия в последния ден от месеца. Заседанието на местния парламент започва в 13,30 ч. на 30 юни в стола на ОП”Ученическо и столово хранене”. Поради въведените противоепидемични мерки съгласно Закона за здравето, заповеди на Министъра на здравеопазването и на Кмета на Община Разград в заседанието на Общински съвет-Разград ще участват само общински съветници и служители на общинската администрация, то обаче ще бъде предавано пряко по телевизия Кис 13 и онлайн на сайта на Община Разград и на телевизията.

14 са докладните записки, включени в дневния ред на заседанието на местните парламентаристи. Сред тях е Приемане на Общински план за младежта на Община Разград за 2020 г., Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Разград за 2021 г., Изменение на бюджета на Община Разград за 2020 г. във връзка: с дейности, които не са били включени в завършилия европроект за ремонти в детски градини, с отпадането на редица изяви от културния календар поради обявената извънредна ситуация във връзка с Ковид 19 и по отношение на капиталовите разходи. В дневния ред е включена и докладна за намаление с 50% на наемната цена по договори за наем на общински имоти и терени на територията на Общински пазар Разград, за които наемателите са подали заявление по реда на т. 2. във връзка с т. 1. от Решение № 91 по Протокол № 7 от проведено на 30.04.2020 г. заседание на Общински съвет Разград, неотговарящо на условията за освобождаване от месечни наеми вноски, съдържащи се в Решение № 91 по Протокол № 7/30.04.2020 г. на Общински съвет Разград и приложенията към него. Предложението е на заместник-кмета Мирослав Грънчаров и на общинските съветници: Антон Монев, Иво Димитров, Наско Анастасов, Румяна Балтова и Свилена Дечева.

Пълният текст на докладните записки може да се види на сайта на Община Разград.