С полагане на клетва на нов общински съветник започна заседанието на Общински съвет-Разград за месец септември. Танер Сали замени Сузан Садкъ от групата на ДПС, нейните пълномощия бяха прекратени от ОИК-Разград след подадено от нея заявление. В дневния ред имаше и докладна, според която г-н Сали бе избран за член на три постоянни комисии към местния парламент.

Още 22 докладни записки утвърдиха общинските съветници с гласуванията си по време на тричасовата сесия, проведена във връзка с противоепидемичните мерки в стола на ОП”Ученическо и столово хранене”.

Със свое решение местните парламентаристи отмениха Наредба №9 за овладяване популацията на безстопанствени кучета и котки на територията на Община Разград. Отмяната е свързана с изменение на Закона на защита на животните, съгласно него Министерски съвет трябва да приеме Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, а земеделското министерство –  наредба за прилагането й и по този начин отпада необходимостта от общински наредби по тази тема.

Сред най-дълго обсъжданите докладни записки бе приемане наактуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2019  г. и отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от  Европейския съюз към 31.12.2019 г. По време на дискусията Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев припомни, че  преди 4 месеца отново на сесия, на която се обсъждаха въпроси, свързани с финансовото състояние на Община Разград, оповести информация за трима общински съветници, които не са си платили местните данъци за миналата година.  Към днешна дата един от тях все още не си е платил налога, това е общинският съветник от ГЕРБ и бивш кмет Валентин Василев, който има задължения към местната хазна на стойност 145,92 лв. Василев заяви, че няма намерение да си плати данъците, защото смята, че парите на данъкоплатците не се харчат правилно и целесъобразно. Кметът Денчо Бояджиев припомни, че плащането на данъците е задължение на данъкоплатците и ако това не се извърши доброволно, средствата се търсят по друг начин и той смята да заведе дело за събиране на това данъчно задължение.

Със свои решения Общинският съвет утвърди групите в седем детски градини с брой деца над максималния от 23 деца, определен с Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и маломерните и слети паралелки в 10 училища в общината.

На сесията бе взето и решение за обезпечаване на авансово плащане чрез издаване на запис на заповед за проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците Разград“.

Съветниците взеха и решение за определяне на трима кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-Разград с мандат 2020 – 2023 г.

Обсъдена бе и една докладна, внесена по извънредния способ. Тя е във връзка с провеждането на извънредно Общо Събрание на Асоциацията о В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав”ЕООД-Разград. То е насрочено от Областния управител за 27 октомври от искане на две общини – Завет и Кубрат. В дневния му ред е искане за промяна на границите на обособената територия чрез отпадане на Община Завет. Съветниците приеха решение да упълномощят Кмета Денчо Бояджиев да гласува за предложението да не се променят границите, определиха още заместник-кметът Добрин Добрев да е представител на Община Разград на заседанието при невъзможност Кметът да участва в него.

В края на заседанието на местния парламент общинският съветник Надежда Радославова зададе въпрос във връзка със забавянето по нейни думи на приемането на мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград за 2020 г., което досега се е приемало през септември, за да има време за кандидатстване. Заместник-кметът Добрин Добрев обърна внимание на съветничката, че мерките са гласувани около час по-рано на днешната сесия като част от Общинска програма за закрила на детето 2020-2021г.

В края на заседанието председателят на местния парламент Стоян Ненчев обяви, че на съветниците е предоставена информация от Кмета Денчо Бояджиев относно изпълнението на решение от предходната сесия във връзка с проблема с неприятните миризми над града. Седемчленна комисия, председателствана от заместник-кмета Добрин Добрев и включваща трима съветници и трима служители в Община Разград, е проучила вариантите за системи за мобилни сензори за установяване на замърсителите и засичане на параметрите на концентрацията на вредни газови емисии при оптимални финансови ресурси с цел внедряване на система от мобилни сензори за измерване на качеството на атмосферния въздух, позволяващ визуализация и съхранение на данните. Комисията е разгледала четири предложения, постъпили в общината, проучила е и опита на други общини. Комисията е препоръчала че: оферта на Технически университет-София на стойност 28 650 лева без ДДС за изграждане на три измервателни пункта за експлоатационен срок от 24 месеца е най-подходящото предложение за Община Разград, поради ниската стойност и добри технически показатели за система от сензори, неподлежащи на държавен метрологичен контрол, като средства за измерване. Комисията е предложила и техническо задание за разработване и монтаж на система за мониторинг. Работата по изпълнение на решението на Общинския  съвет от сесията през  август продължава, точка втора от него бе въвеждане на системата до края на годината.