Общинските съветници приеха всичките 22 докладни записки, които бяха включени в дневния им ред на априлската сесия, изслушаха и две питания от свои колеги. Заседанието бе едно от най-кратките от делови характер от началото на мандата – продължи около 3 часа.

Сред утвърдените докладни бе Планът за интегрирано развитие на община Разград за периода 2021-2027 г. Основополагащият стратегически документ се състои от повече от 200 страници заедно с приложенията към тях. В него бяха включени и предложения от граждани, свързани с развитието на региона. Планът включва и евентуалните възможности за финансиране на проектните идеи.

Сред най-дискутираните теми бе отчетът за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Разград за 2020 година. Съветниците имаха въпроси относно дейността на системата за мониторинг на качеството на въздуха, която в реализация на тяхно решение функционира от месец на територията на общината. Заместник-кметът Добрин Добрев и началник отдел „Опазване на околната среда“ Недим Тахиров уточниха, че достъп до резултатите, които отчита системата, имат всички граждани през сайта на Община Разград, предстои сравняване на данните от лабораторията, с която РИОСВ-Русе извършва замервания, с данните от системата, която отчита в три пункта в града. Дискусия имаше и по темата с разделното събиране на отпадъци, като в нея се стигна до обща позиция, че е необходима разяснителна кампания относно изхвърлянето в жълтите контейнери на опаковки, а не на битов отпадък.

Съветниците утвърдиха Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Разград през 2021 г., както и годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Разград 2014-2020 г., приет бе и отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към него през 2020 г. и План за работа на ОбСНВЦ и ПИЦ за 2021 г.

Съветниците предоставиха за безвъзмездно управление части от имот публична общинска собственост на Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет за срок от 2 години, издадоха разрешения за изготвяне на проекти за устройствени планове. Взети бяха и решения за провеждане на публични търгове за продажба на поземлени имоти частна общинска собственост в селата Пороище и Побит камък, като 30% от постъпленията от продажбите ще се използват за финансиране на изграждане и ремонти на социална и техническа инфраструктура в съответните населени места. Общинският съвет взе решение и за продажба на трафопост на „Електроразпределение Север“АД. Съветниците утвърдиха и предложение за отдаване под наем без търг или конкурс на имот в Разград на НЧ“Делиорман 2014“ за 5 години, както и на имоти на 6 читалища в села в общината.

В края на заседанието на местния парламент бяха представени и две питания от общински съветници. Официалният отговор на питането на Гюлчин Ахмедова относно състоянието на дървесната растителност в общината през последните 10 години остана за следваща сесия, когато ще е готов и писменият отговор на питането на Ахмед Ахмедов за ремонтите на 23 улици в село Ясеновец и изграждане на тротоар в същото село. Заместник-кметът Добрин Добрев отговори устно на питането на Ахмедов, че е в ход подготовката на документацията за провеждане на обществена поръчка за извършване на строителните работи.

В края на заседанието към общинските съветници бе отправена и покана за включване в пролетно залесяване, организирано от Общинска администрация, в четвъртък в район край река Бели Лом от Регионалния исторически музей до бензиностанция „Петрол“ и в землището на село Дряновец.