Общинските съветници приеха 14 от 15-те внесени за днешното им заседание докладни записки. Подробно обсъдена бе и 15-тата – за приемане на нов Правилник за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград. Проектът бе на Председателя на Общинския съвет Стоян Ненчев. Тъй като бяха приети изменения в отделни клаузи, а съгласно решение на Административен съд-Разград при такъв случай относно проекта за нормативен документ трябва отново да се изпълни изискването за 30 дни да бъде публикуван за обсъждане на сайта на Община Разград, тази докладна ще бъде гласувана на следваща сесия, след изтичането на този срок. Припомняме, че новият Правилник формира по-ясна регламентация на почетните звания, награди и паметни знаци, с него се въвежда ограничение относно броя на номинираните за най-високото отличие на Община Разград – „Почетен гражданин на Разград”, според него всяка година предложенията могат да бъдат най-много две, като изключение са прави само в случаите, когато званието се връчва посмъртно. На днешното заседание бе приет и срок, в който се правят номинациите – до 30 декември на предходната година за „Почетен гражданин на Разград и до 5 септември – за почетния знак „За принос към местното самоуправление”. Взето бе решение членовете на Инициативния комитет за званието „Почетен гражданин”, който трябва да са най-малко 20, да бъдат изписани в предложението с трите си имена и телефон за връзка.

Съветниците приеха с необходимото мнозинство четирите докладни записки, внесени от Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев. Така бе утвърдена Програма за енергийна ефективност на Община Разград за периода 2021-2030 г. Изменена и допълнена с 11 имота бе Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г., 10 от имотите са пасища в различни населени места, а последният – имот в Разград, към всички има проявен интерес за наемане или закупуване. Променен бе и списъкът за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2021 г., едно от резервните жилища бе включено в раздел „жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, като причината е необходимост от настаняване на семейство с остър социален и здравословен проблем, с лице с трайно намалена работоспособност и минимален доход от пенсия. Съветниците приеха и докладна за възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в община Разград“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“. Проектът обезпечава услугата за период от 12 месеца.

Заместник-кметът Полина Иванова отговори обстойно на въпросите, поставени от съветниците във връзка с двете докладни, свързани с бюджета на Община Разград, и те също бяха приети. Първата бе за корекции в бюджета за 2021 г. през второто тримесечие. В този период са получени 15 бр. дарения в размер на 5 006 лв., които се разходват според волята на дарителите.Извършени са 7 корекции от резервирания бюджетен кредит за 34 919 лв. Издадени са 18 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет
на общината и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят по системата на делегираните бюджети и 27 бр. заповеди на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегираните бюджети. Утвърдено бе и изменение на бюджета в две направления. Едното е свързано с възстановените от РОСВ-Русе отчисления за периода 01.03.2020 г. – 31.12.2020 г. в размер на 392 512,85 лв. Предложението бе средствата да се използват за дейност „Чистота”. Другото изменение бе в целевата субсидия за капиталови разходи и бе свързано с отпадане на различни обекти за текущи ремонти, с което 495 000 лв. са насочват към основни ремонти на нови обекти – основен ремонт на ул. „Пещера”, основен ремонт на част от ул. „Перистър”, основен ремонт на пешеходен надлез над река Бели Лом до ПГИ”Робер Шуман”-инженеринг, променен бе и източникът на финансиране за обект „Основен ремонт на уличното платно до Нов гробищен парк(отводняване)”.

Дискусия имаше и по докладната за допълнение на Наредба №12 на Общински съвет-Разград за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград. Допълнението бе свързано с възстановяване на забраната за движение на МПС по ул. „Паркова“ в Разград в участъка от ул. „Дунав” до бул. „Княз Борис”. От 10 месеца след решение на Общинския съвет улицата бе еднопосочна, но срещу това положение в Община Разград бе внесена подписка от 231 граждани. Съветници призоваха за по-строг контрол в участъка, а заместник-кметът Мирослав Грънчаров увери, че се предвижда поставяне на камера на Дома на учителя и санкциониране на нарушителите на правилата за движение в района.

Сред дискусионните  докладни бе и тази за приемане на мерки за защита на наематели на общински обекти, представляващи заведения за хранене и развлечения, вследствие на усложнената епидемиологична обстановка. Фирмите са общо 5, а имотите, които ползват – 6. Предложението на общинската управа бе да бъдат освободени от заплащане в размер на 60% от дължимата месечна наемна цена за времето от 28.11.2020 г. до 28.02.2021 г. и от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. По този начин в общинския бюджет няма да влязат около 10 000 лева, но ще бъде оказана подкрепа на потърпевшия от Коронавируса разградски бизнес – обединиха се общинската управа и местните парламентаристи.

Съветниците приеха и докладна за учредяване на възмездно безсрочно право на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост. С решението „Йокета-Ко”ООД получава възможност да изгради в източната страна на хотела „VillaDelaRosa” нови площи, свързани с дейността на комплекса, с разгърната застроена площ до 544,12 кв.м., което представлява 25% от настоящата разгърната застроена площ на сградата. Правото на пристрояване е оценено на 27 321,72 лв.

Съветниците приеха и две решения за изготвяне на подробен устройствен план, решение за провеждане на търг за продажба на поземлен имот; решение за учредяване на безвъзмездно право на ползвани върху част от имот горска територия – частна общинска собственост. Избраха и временна комисия за изпълнение на процедура по чл. 68 и 68а от Закона за съдебната власт. Комисията трябва да определи процедура да допускане и да изслуша кандидати за съдебни заседатели в Районен съд-Разград, тъй като двама от настоящите заседатели да предсрочно освободени по тяхно желание.