С елементи на тържественост започна сесията на Общински съвет-Разград. Понеже се провежда в месеца, в който се отбелязва 12 октомври – Денят на българската община и местното самоуправление – на трибуната бе поставен надпис с празничната дата, а председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев припомни историята на празника и съвременните аспекти на отбелязването му. Тъй като днес е 19 октомври – професионалният празник на българския лекар поздрави получи и единственият общински съветник – лекар – д-р Левент Апти. От името на общинските съветници г-н Ненчев поздрави и всички разградски лекари.

Тържественост имаше и в първата точка от дневния ред на заседанието на местния парламент. След проведените на 3 октомври частични избори в село Дянково новоизбраният кмет на най-голямото село в Община Разград Али Алиев бе обявен за избран от председателя на ОИК-Разград Ралица Костова-Цветанова, след което положи клетва на новата си длъжност.

В деловата част на заседанието общинските съветници приеха 13 докладни записки. От разгледаните на сесията докладни бе отхвърлена една – за обявяване на имот публична общинска собственост за имот частна общинска собственост. Става въпрос за двуетажна сграда в село Осенец, в която до 1966 г. се е помещавало училище, след това до 1990 г. е била детска градина, а в последните над 30 години е неизползваема и в лошо състояние. В Община Разград е получено искане за закупуване на сградата, като промяната на вида собственост е първият етап от подготовката за реализацията на инвестиция там, следват множество съгласувателни процедури с Министерството на образованието и други институции. Въпреки, че в населеното място има още две сгради със статут на училища, от които едната се ползва, съветници изразиха притеснение, че е възможно да възникне необходимост от сграден фонд за образователни цели. Докладната получи подкрепа от 13 съветници, против гласуваха 2-ма, а въздържал се – 7.

С двама въздържал се бе приета докладна записка, с която се изменят план-сметките на населените места за 2021 г. Те се налагат тъй като съгласно изменения в Закона за местното самоуправление и местната администрация част от приходите за отдадени под наем, под аренда, при ползване на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на населено място извън общинския център, се използват за финансиране на изграждане, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място. Общинските съветници приеха решение частта за населените места да е 30%, което за деветте месеца от настоящата година е 98 206 лв. За всяко от селата сумите варират, най-малката сума е 45,38 лв. за Стражец, а най-големите – 12 249,64 лв. за Дряновец и 25 930,98 лв. за Топчии.

Нови ремонти ще има и в Разград след решение на местния парламент за изменение на бюджета на Община Разград по предложение на заместник-кмета Полина Иванова. Тя обясни, че в процеса на изпълнение на инвестиционната програма на Община Разград, проведените обществени поръчки и сключени договори, се очертава икономия от планираните средства от целевата субсидия за капиталови разходи на два от предвидените обекти в размер на общо 141 600 лева – 105 600 лв. от проекта за основен ремонт на бул. „Бели Лом“ от ул. „Перистър“-сервиз „Мотор ойл“ до фирма „Спедито“, както и 36 000 лв. от основния ремонт на ул. „Преслав“. 25 съветници подкрепиха предложението 45 600 лв. от очакваната икономия да се използват за основен ремонт на ул. „Любен Каравелов“ на изхода за Исперих – от ул. „Княз Борис“ до ул. „Бърни Бърнев“, а останалите 96 000 лв. за основен ремонт на ул. „Юмрукчал“ – от ул. „Жеравна“ до ул. „Ивайло“.

Съветниците одобриха и актуализирана бюджетна прогноза за периода  за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград. Актуализацията бе извършена съгласно указания от Министерството на финансите. Сред новите моменти е формуляр за приоритет инвестиционен проект за този период, като ръководството на Община Разград предложи това да е „Изграждане на съвременна градска среда чрез благоустрояване на Северен Градски парк, рехабилитация, изграждане и възстановяване на зони за отдих“. Необходимото финансиране за този проект е 2 016 000 лв. В актуализацията са включени и разходи за превенция и преодоляване последствията от COVID-19 включително закупуване на апаратура за ДКЦ-1.

Съветниците одобриха и анекс към договор за кредит с фонд „ФЛАГ“ЕАД за промяна на параметрите по сключен договор за кредит за реализацията на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните в образователните институции на територията на град Разград“. В отговори на въпроси на съветници заместник-кметът Полина Иванова уточни, че по проекта, по който Община Разград трябваше да получи по ОП“Региони в растеж“ 9 853 637,19 лв., са наложени корекции в размер на 1 631 057 лв., част от които все още са на фаза обжалване в съда. По тази причина Управляващият орган не извършва плащания и лихвите по кредита пред фонд „ФЛАГ“ се погасяват от Община Разград със собствени средства.

На заседанието на Общинския съвет бе одобрен и годишния отчет относно изпълнение на плана за действие на общинските концесии на Община Разград и на концесионните договори за 2020 г. Общо 8 са концесиите, които са сключени от Община Разград.

Общинските съветници одобриха и изменение на Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на община Разград. Според него всяка година предложенията за „Почетен гражданин на Разград“ могат да бъдат най-много две, като изключение са прави само в случаите, когато званието се връчва посмъртно. Новият правилник включва и срок, в който се правят номинациите – до 30 декември на предходната година за „Почетен гражданин на Разград и до 5 септември – за почетния знак „За принос към местното самоуправление”.

Заместник-кметът и изпълняващ функциите Кмет на Община Разград Добрин Добрев бе вносител на докладната за най-новото предложение за носител на почетно отличие. То е за удостояване с Наградата на името на Никола Икономов по случай 1 ноември – Деня на народните будители на Балетна школа при НЧ“Развитие 1869“ по повод 46-годишния принос на Балетната школа към местната култура и във връзка със значимата 165-годишнина на читалищното дело в България.