Десет докладни записки включваше дневният ред на последното за годината заседание на Общински съвет-Разград.  

Не бе приета само първата докладна в дневния ред, внесена от Кмета Денчо Бояджиев. Тя е за одобряване на план-сметки за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Разград за 2023 г. В нея не се предвиждаше изменение на такса смет. Общата стойност на разходите за чистота бе 5 864 050,51 лв. тъй като докладната получи 12 гласа „за“, 12 „против“, а един съветник се въздържа, докладната не бе приета и за догодина остават в сила план-сметките от настоящата година, които са 6 109 746 лв., в същия размер остава и такса смет.

С различни мнозинства съветниците одобриха останалите докладни, пет от които бяха за даване на съгласие за кандидатстване на Община Разград за финансиране на проекти. Местната управа има намерение да кандидатства за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост с проект за изграждане на Младежки център. Идеята е той да се помещава в бившия Междуучилищен център, в него да работят 10 човека – младежки работници, медиатори, психолог. Максималната финансова стойност, за която може да се кандидатства, е 4 300 000 лв. Пак по Националния план за възстановяване и развитие, но по процедура „Модернизация на образователната среда“, ще се кандидатства за модернизация на две разградски училища. В ОУ“Никола Икономов“ се предвижда внедряване на комбинирана система за отопление чрез генератори на топлина, използващи енергията от възобновяем източник –
термопомпи, с оглед намаляване на генерираните въглеродни емисии и ограничаване на разходите за
отопление, система за енергиен мениджмънт, доставка и монтаж на инсталация за оползотворяване на
енергия от възобновяеми източници, на хибридна вентилационна система, топлоизолация на
подпокривното пространство с минерална вата. В ОУ“Васил Левски“ пък идеята да се извърши: основен
ремонт, реконструкция на цялата сграда, конструктивно укрепване, мерки за енергийна ефективност,
ремонт на покриви, подмяна на дограма, изграждане/подмяна на ВиК инсталации, инсталации за
енергия, отопление, вентилация, охлаждане, ремонт на санитарни възли, изграждане на инсталации за
използване на алтернативни източници на енергия и други строително-монтажни работи за осигуряване
на цялостен обновен облик на образователната институция както отвън, така и отвътре и за спестяване
на енергийни, водни и други ресурси, включително прилежащото дворно място. И за двете училища максимална стойност на проект е 4 500 000 лв. Другите два проекта, с които Община Разград има намерение да кандидатства за финансиране, са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Единият е по процедура „Бъдеще за децата“ за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултантска подкрепа с цел превенция на рисковете и изоставяне на детето, негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване на живот в контекста на Европейската гаранция за детето, максимално допустимата безвъзмездна помощ е 391 166 лв. Другият проект е по процедура „Укрепване на общинския капацитет“, по него максимално допустимата стойност е 276 360 лв.

На сесията си днес съветниците приеха изменения на бюджета, свързани с извършени икономии по две дейности – за закупуване на телескопична вишка за ремарке за ОП“Паркстрой“ и за проектиране на улична канализация по ул. „Абритус“ от бивш мебелен магазин в посока до блок „Чавдар“. С икономисаните общо 5000 лв. бе решено да бъдат увеличени средствата за закупуване на лекотоварен автомобил за ОП“Паркстрой“. Одобрена бе и докладна за изменение на подробен устройствен план, както и приет План за действие на община Разград в изпълнение на стратегия на област Разград за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация(2022-2023 г.).