Общинските съветници от ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване към Общински съвет Разград днес проведоха заседание в Дома за възрастни хора, съобщиха от пресцентъра на местната управа. Това се случи по инициатива на председателя на на ОбС Разград Надежда Радославова и председателя на комисията Янка Георгиева. На заседанието присъстваха и вносителите на докладните д-р Валентин Василев – кмет на Община Разград и заместниците му – Галина Георгиева и Ердинч Хасанов.
Идеята е да се провеждат изнесени заседания в социалните услуги, тъй като общинските съветници участват във вземането на решения, касаещи тях. Комисията разгледа докладни с предмет: Определяне на представител на Община Разград в Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ – Разград“ АД, гр.Разград.; Изменение и допълнение на Анализ на потребностите от социални услуги в Община Разград; Отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот частна общинска собственост на СНЦ „Феникс-Разград”; Изменение и допълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2017-2021 г. в Община Разград, както и допълване на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Разград за 2018 г.
След заседанието съветниците посетиха Дома за стари хора, Дома за възрастни хора с деменция и Дневен център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка“.
От 2003г. Дом за стари хора с отделение за лежащо болни се помещава в преустроената сграда на бившата стоматология. През 2004г. официално е открит новият Дом в реновираната сграда от бивша стоматология в Дом за стари хора до настоящия момент. Капацитетът на специализираната институция е 80 потребители на социални услуги. Числеността на персонала е 36 служители.