39 докладни записки обсъдиха по време на малко повече от петчасовото си заседание общинските съветници от Разград днес. Две от тях бяха внесени по извънредния способ, други две бяха отложени за следващо заседание, така приетите решения станаха 37. Докладните бяха представени от Кмета Добрин Добрев, председателя на Общинския съвет Галина Георгиева и заместник-кметовете Хабибе Расим, Зорница Евгениева и Елка Неделчева.

По извънредния способ бе внесена от Кмета Добрин Добрев докладна, касаеща жителите на 21-те села в общината, в които живее 37% от населението на цялата община. С нея се разпределя резервът от целевата субсидия за капиталови разходи по бюджета на Община Разград за 2024 г. във връзка с трансформиране на средствата в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти по обекти. За справедливото разпределение на финансирането от 1 милион лева при обща улична мрежа от 272 000 м. спазихме принципи, съобразени с дължината на уличната мрежа и населението – обясни пред съветниците г-н Добрев. Предложението е направено след заседания на обществените съвети по селата и разговори с кметовете, след това техническите лица от Община Разград са извършили замервания на място. В отговор на въпроси на съветниците Кметът Добрин Добрев обясни, че има разлика в средните цени на кв.м., тъй като състоянието и спецификата на улиците са различни и са необходими различен брой единични позиции при изчисляване на количествено-стойностните сметки. Някои от улиците, предложени за ремонт, са на чакъл и няма позиция „фрезоване“, в други села пък има предложени улици на кал, което изисква полагане на чакъл в основата и позициите стават повече. Вижте списъка улиците по населени места и конкретните суми по населени места в прикачените файлове. По населени места сумите варират между 109 993,20 лв. за най-голямото село – Дянково и 15 265,80 лв. за Черковна. Решението по докладната бе взето в края на заседанието на местния парламент, когато кворумът от 31 съветника бе паднал на 22-ма, всички присъстващи обаче гласуваха „за“. Кметът Добрин Добрев допълни, че след приемането на това решение ще се кандидатства пред Министерството на финансите да бъдат трансформирани средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за извършване на текущи ремонти по обекти.

Съветниците одобриха изменения в шест общински наредби. В пет от тях промените са свързани с ежегодната актуализация на наемни цени в съответствие с индекса на инфлация, отчетена от Националния статистически институт. Това са: Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Наредба № 13 на Общински съвет Разград за рекламната дейност на територията на Община Разград, Наредба № 16 на Общински съвет Разград за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд, Наредба № 17  на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“ град Разград. Актуализирани съобразно инфлацията бяха и наемните и арендните цени по сключените от Община Разград договори за отдаване под наем и аренда земеделски земи от обществен поземлен фонд.

Одобрени бяха и измененията в Наредба № 25 на Общински съвет Разград за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните клубове и туристически дружества в община Разград. Преди внасяне в Общинския съвет предложенията бяха обсъдени в новосъздадения Обществен съвет по спорта и приети от представителите на спортните клубове.

В два Правилника също бяха приети изменения. В Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград се увеличава от 2500 на 3000 лв. финансовата помощ за „ин витро“ процедури на правоимащи двойки с репродуктивни проблеми. През миналата година по този правилник са подпомогнати 6 двойки, родено е 1 момченце – стана ясно от отговор на въпрос на общински съветник.

В Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация бе прието разделяне на две комисии, всяка на още две: постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство“ се разделя на „ПК по опазване на околната среда и зелена енергия“ и „ПК по селско, горско, водно и ловно стопанство“; а „ПК по образование и духовни ценности“ се разделя на „ПК по образование и наука“ и „ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности“. Във връзка с тази промяна, както и с полагането в началото на заседанието на Общинския съвет на клетва на нов общински съветник бяха извършени и кадрови промени в комисиите. Станислава Русева влезе на мястото на назначената за заместник-кмет Елка Неделчева. Русева е новият председател на комисията по законност, а досегашният председател Николай Пенчев стана председател на комисията по образование. Руско Дянков е председател на комисията по околна среда, Валентина Френкева – по селско и горско стопанство, Надежда Радославова – по култура.

На сесията днес бе взето решение за разкриване на две нови социални услуги. Предвижда се „Наблюдаваното жилище“ да се ползва от 4 потребители, а „Преходното жилище“ – от 8. С този сектор бе свързана още една докладна записка – за кандидатстване за финансиране с проектно предложение „Закупуване на оборудване и обзавеждане на Комплекс от Центрове от семеен тип за деца без увреждания гр. Разград“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материална база“ изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“, финансирана от Фонд „Социална закрила“. Проектното предложение е на стойност 45 000 лв., а съфинансирането от общинския бюджет – 4500 лв.

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Разград през 2024 година също бе на вниманието на местните парламентаристи. В над 40 страници са описани дейностите, предвидени от ръководствата на 25-те читалища, функциониращи на територията на община Разград.

На близо 80 страници е Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград (2023 – 2024 г.), а част от същата докладна е и Годишен план  на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград за 2024 г.

Отчетите за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества и превантивно-информационен център към нещо и на Местната комисия за борба срещу противобществените прояви на малолетни и непълнолетни също бяха одобрени на сесията.

Без дискусии съветниците приеха бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от  местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград, както и докладна за извършени корекции по Бюджета през 2023 г. От втората докладна тава ясно, че през миналата година увеличението на бюджетна е в размер на 13 399 298 лв., като 121 623 лв. от тази са средства от дарения и спонсорства.

На сесията днес бяха одобрени и: Годишния доклад за 2023 г. за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Разград за периода 2012-2027 г. и Отчета за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Разград за 2023 г.

Съветниците дадоха съгласие Община Разград да участва в Седмата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа. На национално ниво Етикетът се присъжда от акредитиран от Съвета на Европа орган. Част от процедурата за присъждане на Етикета включва анкетни проучвания сред гражданите и общинските съветници в общините-кандидати, извършени от независими експерти. Седмата процедура е възможност Община Разград да оцени сама своите силни и слаби страни и да постигне развитие в прилагането на 12-те принципа за добро демократично управление. Срокът за подаване на кандидатурите е до 12 юни 2024 г. Дванадесетте принципа за добро демократично управление са: Честно провеждане на изборите, представителност и гражданско участие; Отзивчивост; Ефективност и ефикасност; Откритост и прозрачност; Върховенство на закона; Етично поведение; Компетентност и капацитет; Иновации и отвореност за промени; Устойчивост и дългосрочна ориентация; Стабилно финансово управление; Човешки права, културно разнообразие и социално единство и Отчетност.

На заседанието си местните парламентаристи дадоха две за разрешения за изготвяне на проекти за подробни устройствени планове на поземлени имоти; продължиха с 4 години срока за настаняване в общинско жилище на наемателка, която отговаря на условията за настаняване в общинско жилище; взеха решение да предложат на Президента на Република България да бъдат опростени задължения на наша съгражданка в затруднено положение за осигурителни вноски в размер на 1011,72 лв. На заседанието на местния парламент бяха взети и решения за учредяване на Синдикален регионален съюз към Конфедерация на труда „Подкрепа“ на безвъзмездно право на ползване върху част от общински имот  на адрес бул. „България“21 П. Предоставени бяха безвъзмездно за управление 58 кв.м. част от имот общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие“. Взето бе и решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за част от имот спортна зала „Абритус“, който се ползва от СКК“Будо“, чийто договор изтича, през юни, но те са изразили желание да продължат да ползват имота.

Единодушно съветниците дадоха съгласие Община Разград да придобие безвъзмездно собствеността върху имот-частна държавна собственост с площ 84 529 кв.м., находящ се в местността „Гюрген Пунар“. Имотът е собственост на Министерството на земеделието и храните, а Община Разград има намерение да създаде в тази част на града – бившите военни поделения – индустриален парк като за целта към общинските имоти, управлявани от общинското  предприятие „Бизнес зона Перистър“ се присъедини друг с подходяща площ.

Двете отложени на следващо заседание докладни бяха за продажби на имоти частна общинска собственост на собственици на законно построени сгради в тях. Единият имот е в местността „Кованлък“, заявлението за закупуването му от фирма „Димес Груп“ЕООД, а другият – в село Ясеновец, сградата в него е собственост на Ердинч и Зюлейхан Хасанови. И по двете докладни съветниците имаха въпроси и необходимост от информация от допълнителни обследвания.
Одобрени бяха предложения за продажба на други два имота на собствениците на законно построени сгради в тях. 145 725 лв. е пазарната цена на имот в Осенец, в който от „РЕКАР“ООД-Варна е  изградена бензиностанция, а 2 963 – на имот в Дянково, в който има сграда ЕТ“Джошкун-96-Бейтула Раимов“. 30% от продажбите ще се използват за финансиране за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура на територията на съответните села.

По докладна за продажба на имот в местността „Кованлъка“ съветниците взеха решение за по-висока базисна цена при продажба на имот частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда. Става въпрос за бившата хижа на Областна администрация, където фирма „Квинс-Арго“ЕООД има намерение да инвестира 8 милиона лева в реализацията на Рехабилитационен център от най-високото ниво на сегмента в страната, както и  да разкрие повече от 25 нови работни места. Предложението бе базисната цена за продажба на имота да е 50 133,84 лв., но съветниците гласуваха тя да стане 75 000 лв.

Сесията на Общински съвет-Разград започна с минута мълчание в памет на починалия в периода от предходната сесия български патриарх Неофит.