Договор на стойност 9 897 137,19 лв. предстои да бъде подписан до края на седмицата между Община Разград и Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, като тези средства ще бъдат инвестирани в образователната инфраструктура, каза на пресконференция кметът д-р Валентин Василев.
Проект „Ремонт, обновяване на материално – техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград“ е свързан с обновяването и модернизацията на 11 обекта от образователната инфраструктура в град Разград, както и с изграждане на физкултурен салон. Чрез реализацията му ще бъдат осигурени необходимите условия за съвременно обучение, посредством обновяване и реконструкция, реализация на мерки за подобряване на енергийна ефективност и цялостна рехабилитация на дворните пространства на 2 детски ясли, които са единствените в гр. Разград, на 7 детски градини (от общо 10 за гр. Разград) и 2 общински училища – ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“, за които ще бъде изграден така чакания физкултурен салон на две нива.
Едновременно с това проектното предложение предвижда и финансови средства за закупуване на оборудване за всичките учебни заведения, предмет на интервенция с което се очаква да се постигнат необходимите стандарти за осъществяване на модерна учебно-възпитателна дейност. В резултат на това ще бъде осигурен достъп до качествени образователни услуги за децата и младежите, посещаващи учебните заведения – от ранна детска възраст, до завършване на средно образование.

Проектът е с продължителност 30 месеца. Предстои обявяването на 6 обществени поръчки за строително-монтажни работи.