Във връзка с изпълнение проект „Създаване на нови форми на социални услуги от резидентен тип в община Разград, гарантиращи живот в семейна среда и достъп до грижи и услуги според индивидуалните потребности на децата и младежите“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0028-C01 по процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Община Разград е обявила процедура за подбор на персонал за Преходно жилище за деца от 15 до 18 г. и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 годишна възраст, за следните длъжности:

1. За Преходно жилище за деца от 15 до 18 г.:

  • Управител – ½ щ. бр.;
  • Социален работник – 2 щ. бр.;
  • Психолог – ½ щ. бр.;
  • Трудотерапевт – 1 щ. бр.;
  • Домакин/работник поддръжка – 1 щ. бр.

2. За Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години:

  • Координатор – ½ щ. бр.;
  • Психолог – ½ щ. бр.;

Обявлението и приложенията към него са публикувани на официалната интернет страница на Община Разград в рубрика „Проекти“, Договор № BG05M9OP001-2.019-0028-C01, проект „Създаване на нови форми на социални услуги от резидентен тип в община Разград, гарантиращи живот в семейна среда и достъп до грижи и услуги според индивидуалните потребности на децата и младежите“.

Повече информация може да получите чрез следния линк:

https://www.razgrad.bg/images/images/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%98_%D0%98_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98/2021/Obiava_Podbor_Proekt_PJ_NJ.pdf