Община Разград подписа нов договор за финансиране изпълнението на проект „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр.Разград“, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.
 

Общият
размер на безвъзмездната помощ е 337 969 лева , като средствата ще бъдат
осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г., приоритетна ос
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” .

Основната цел на проекта е постигане на по-добро качество на живот,  независимост и социално включване  на възрастните хора и лица с увреждания, подобрен достъпът до мобилни, интегрирани здравно-социални услуги, посредством осигурена комплексна грижа, чрез създаване на звено за патронажни грижи в Домашен социален патронаж. 

Двеста лица
от гр. Разград и общината ще получават здравно-социални услуги, консултиране и психологическа подкрепа. Допустими целеви групи са: възрастни хора над 65 г.
с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и лица с увреждания и
техните семейства.

Срокът
за изпълнение на одобрения проект е 15 месеца, като дейността стартира от месец
юли 2019 година. Продължителността на предоставяне на здравно-социалните услуги
на потребителите ще бъде 12 месеца. Първите 3 месеца от срока на договора са за
подготовка  изпълнението на планираните
дейности: обособяване, обзавеждане и оборудване на офис и закупуване на
транспортно средство, подбор на потребители и персонал  за предоставяне на почасови услуги, оценка на
потребностите и обучение на  наетите
лица.

  Проектът предвижда създаване на звено за патронажна грижа, за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж-Разград като алтернативна и гъвкава форма на подкрепа в домашна среда на територията на община Разград.

               В
рамките на 12 месеца 17 домашни помощника, 2 медицински лица, лекар,
кинезитерапевт, психолог, специалист „СД“ ще предоставят услуги на
общо 200 лица в риск.

               Към
всеки потребител ще бъде приложен индивидуален подход при определяне на
видовете дейности и тяхното времетраене, чиято максимална часова допустимост, съгласно
условията на настоящата схема, е в рамките на 2 часа на ден.

               Услугите
по почасово обслужване на преки потребители са насочени към лична помощ и
подкрепа в ежедневието, осигуряване на здравни и медицински грижи в домовете,
психологическа и социална подкрепа за предотвратяването на самотата и
изолацията.

               С
изпълнение на проекта ще  бъде изграден иновативен модел на патронажна грижа на територията на
общината, надграждане, разширяване и постигане на комплексен характер на дейността
на Домашен социален патронаж, създаване на работни места в сектора на социалните
услуги и гарантиране на качествена професионална грижа, преодоляване последиците от
социалното изключване и бедността, предоставена реална възможност за връщане на
пазара на труда на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания.