Община Разград е обявила 7 обществени поръчки във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, каза днес на пресконференция кметът на д-р Валентин Василев.
Въз основа на изготвени технически и енергийни обследвания Община Разград е обявила две открити процедури както следва:
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради“ и „Извършване на консултантски услуги и инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на, по 6 /шест/ обособени позиции: ж.к. „Орел” бл.12, ул. „Св. Климент” 46, ул. „Абритус” бл.15, ул. „Абритус” бл.19, ул. „Бели лом” бл.60, ул. „Бели Лом” бл. 62
В предмета на поръчката не са включени бл. 5 и 6, находящи се в ж.к. „Орел“, тъй като техническите и енергийните обследвания са предадени след датата, на която са обявени обществените поръчки.

Община Разград е сключила три договора за жилищните сгради намиращи се на ул. „Абритус” бл.15, ул. „Абритус” бл.19 и ул. „Бели лом” бл.60.

За останалите три обособени позиции са представени изискуемите по закон документи за сключване да договор от определените изпълнители, но на 06.02.2017 г. в деловодството на Община Разград е получено писмо от арх. Виолета Комитова – зам.-министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Съгласно писмото всяка община сключва договор с външен изпълнител, след получаване на потвърждение за всеки конкретен случай от МРРБ за наличен финансов ресурс по Програмата. Вследствие на което Община Разград е изпратила писмо до МРРБ с искане за потвърждаване за наличен финансов ресурс, за да може да се сключат и останалите договори. Към момента няма постъпил отговор от Министерството.
След получаване на потвърждение от МРРБ се пристъпва към сключване на анекси с Българската банка за развитие, за да може да се започне изпълнението и съответно да бъде разплатено дължимото към изпълнителите.

След като МРРБ разреши местната управа да разходва финансов ресурс по програмата ще се обявят нови обществени поръчки за консултантски услуги и за инженеринг на ж.к. „Орел“ № 6, вх. Ж и З и ж.к. „Орел“ № 5.