Община Разград подписа днес 17 партньорски споразумения със Сдружения на собственици за кандидатстване за енергийно обновяване на жилищни сгради. 12 от заявленията за участие във финансираното по на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България саниране са подадени чрез професионалните домоуправители Маргарита Иванова и Милена Иванова, а останалите – чрез управителните съвети на Сдруженията.

Заместник-кметът Мирослав Грънчаров уточни, че до крайния регламентиран срок – 10 май – в Община Разград са подадени заявления за 16 сгради в областния център и за една в село Стражец. След тази дата Общинска администрация започна изготвяне на количествено-стойностни сметки за всеки проект, попълване и обработване на документите, нужни за въвеждане в информационната система ИСУН. Въвеждането в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 се извършва и в момента, като крайният срок е 31 май.

Проектите са на обща стойност 13 301 000 лв., най-малкият е за 194 000 лв., а най-големият – за 1 358 000 лв.

Следващият етап от процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“ е класиране на проектите от Министерството на регионалното развитие. Това се извършва по различни критерии, максималният брой точки е 140, а минимумът, за да бъде включен проектът в класиране, е 72. Сред критериите е обща площ на сградата, като 20 точки се дават за сгради с над 5000 кв.м., 18 – за сгради над 4600 кв.м., за такава сграда в Разград е подаден един проект, останалите са за по-малки сгради. Сред основните критерии е и ниво на ангажираност на членовете на етажната собственост, по него максималният брой точки е 25 точки при включване на собствениците на повече от 95% от идеалните части от общите части на етажната собственост. Възможност за повече точки дава и постигнатото ниво на подобрение на жилищната инфраструктура след прилагане на мерките по енергийната ефективност. По него се оценява изпълнението на мерки, допринасящи общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрена от общинската администрация наредба/указания. За да могат проектите от Разград се възползват от точки по този критерии, Община Разград разработи проект на Наредба № 31 на Общински съвет Разград за общия архитектурен облик на градската среда в град Разград. Тя вече е публикувана на сайта на Община Разград и се очаква да е влязла в сила при реализацията на следващите етапи от  процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“.