Предприемаме мерки, с които реално ще намалим тежестта, която спъва нормалната дейност на хората от средния и дребния бизнес по време на извънредното положение. Това заяви във видеообръщение Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев. В него той съобщава, че Общинска администрация-Разград подготви две докладни записки, свързани с предприемане на мерки за подкрепа на бизнеса в община Разград в периода на извънредното положение във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на страната.
Стремежът на общинското ръководство при прилагането на тези мерки е да бъде облекчена финансовата тежест за дребния и среден бизнес в общината, който е пряко засегнат от въведените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и последвалите го заповеди на Министъра на здравеопазването и на Кмета на Община Разград ограничения и забрани.
Ръководството на Община Разград предлага да бъде изменена и допълнена Наредба №14 на Общински съвет-Разград за определяне и администриране на местните данъци и цени на услуги на територията на община Разград, като се създадат две преходни и заключителни разпоредби:
„§ 7.За периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., до неговата отмяна, се освобождават от заплащане на дължимите по реда на чл. 19, ал.4, т.2,3,4 и т.5 от Наредбата такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна, общински пътища и терени с друго предназначение, които са общинска собственост, ползвателите на такива, чиято дейност е преустановена в резултат от въведените със заповеди на министъра на здравеопазването и на кмета на Община Разград забрани, ограничения и други мерки, вследствие на които ползването на горепосочените общински терени е невъзможно.“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград влиза в сила от 13 март 2020 година“.
Тези разпоредби касаят всички представители на малкия и среден бизнес, които са поставили кафе-автомати на територията на терени – общинска собственост, маси и други съоръжения за консумация на открито пред заведения за хранене и развлечения и пред магазини, ползвателите на места на общинските пазари, засегнати от забраните, ползвателите на места, върху които се организират панаири, събори и други подобни мероприятия, както и ползвателите на места, разположени на други терени – общинска собственост, върху които се организира търговия на открито по смисъла на чл. 19 от Наредба № 14 на Общински съвет Разград като продажба от ръчни колички на сладолед и други стоки, излагане на стоки (мостри) пред търговски обекти, разполагане на цветя пред обекти за цветя и други.
Втората докладна записка предвижда да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски всички физически и юридически лица – наематели на имоти, собственост на Община Разград, за времето, в което дейността им е преустановена или ограничена вследствие от въведените със заповеди на министъра на здравеопазването и на кмета на Община Разград временни забрани и други противоепидемични мерки във връзка с извънредното положение. Наемателите на общински имоти, които искат да се възползват от тази мярка, следва да уведомят писмено Община Разград за преустановяването на търговската си дейност вследствие на издадените заповедите на министъра на здравеопазването и на кмета на Община Разград, като всеки конкретен случай бъде преценяван поотделно, за което да се сформира комисия от представители на Общинска администрация Разград и Общински съвет.
Предложенията ще бъдат публикувани на страницата на Община Разград следващата седмица и мерките ще бъдат приложени след приемането им на сесия на Общински съвет-Разград.
Вижте видеообръщението на Кмета Денчо Бояджиев тук: https://www.facebook.com/dencho.boyadzhiev/videos/215201833079104/?__xts__[0]=68.ARAUUZbTUv_1TEX_68hX2SoAZwes4Ms9KRQ6zkaYiDxfT5VwjHfB0qxQlXWTuOuEdDX-K0OrI1iHkNxDJXVYxPw5jiWE0PfBnVxCkh2sX6OYa7eLS7Khz-gtHdceudkbIivcYjBnilr1N9tmcegnP8LcjFR28KqAc3cvg3OQlv8VcjsZxD5vozHpelw0rQeU2vr8o8IRFGGo7mfCA8Hbbc7Vh9uC7XRGAZBdLGi8nzI4i4647-Ez3FRGvV9F5D2WpwMQStm8qioatIUs3vXA3VLYRflThTIAxdLrGV-Vd6quz769rqOfgVZD-Y3_Bcm4kJDSxKFgRUamEbwsnTgrclOeTmkJ8ZTwz-VjiA&__tn__=-R.