Започна разработването на План за интегрирано развитие на Община Разград 2021-2027 г. Това е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години. Планът включва визията за развитие на Община Разград и дейностите, които трябва да се извършат за реализирането на целите й.

С изработването на Плана е ангажирана работна група от експерти в Общинска администрация, чийто председател е заместник-кмета Добрин Добрев. Консултантска подкрепа оказва и Институтът за управление на програми и проекти.

За местната управа обаче от особена важност е и мнението на гражданите на Разград, затова ги призовава да участват в онлайн анкета от общо 21 въпроса. Гражданите могат да споделят кои според тях са трите най-важни проекта, които трябва да се реализират в общината през следващите 7 години, какви трябва да са приоритетите в икономически аспект, при какви условия техни роднини биха се върнали в Разград и други въпроси.

Анкетата можете да попълните електронно тук – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5y45XVE5ws5VHEfddBaIi7_JQfVnicUs3hEo9VU92ahGpLg/viewform. Можете да я попълните и на хартиен носител във фронт офисите на Община Разград, в кметствата и кметските наместничества по населени места в Община Разград, както и в Областния информационен център.

Анкетата ще е активна до 6 юли 2020 г., след която дата отговорите ще бъдат обобщени. В Плана за интегрирано развитие на Община Разград 2021-2027 г. място ще намерят и предложения, които бъдат направени на последващи обществени обсъждания.