I.  Място на работа – Община Разград, Отдел „Инвестиционни дейност“

  II. Длъжности:

  1. Електро инженер – 1 бр. с висше образование по специалности „Електротехника“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електрически мрежи и системи“  или еквивалент;
  2. Строителен инженер – 1 бр. с висше образование по специалности „ПГС“,  „Строителство на сгради и съоръжения“, Водоснабдяване и канализация“, „Пътно строителство“ „Транспортно строителство“ или еквивалент;
  3. Строителен техник – 1 бр.  със средно образование в областта на строителството и архитектура.

  III. Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Копие от диплома за завършено образование;
  • Документи удостоверяващи  професионален опит /копие/;
  • Други документи- по преценка на кандидатите, които са свързани с изискванията за

заемането на длъжността/професията.                                     

   IV. Изисквания към кандидатите:

      – да имат завършено образование съгласно изискванията за длъжността;

      – да имат компютърна грамотност – работа с MS WORD, INTERNET, Дигитална компетентност;

      – да притежават комуникативни умения;

      – работа в екип.

     V. Допълнителни изисквания:

       – Професионалния опит  е предимство;

       – готовност на кандидатите за обучения.

     VI. Ние предлагаме:

       – Добро заплащане;

       – Възможност за ползване на ведомствено жилище;

       – Добра работна среда.

      Документите се приемат в стая № 402 на Община Разград с административен адрес:

      гр. Разград, бул.”Бели Лом” № 37А.

      Телефон за справки: 084/618 286; 084/618 136, гл. експерт в отдел „ФПЧР“ на Община Разград