Обществена поръчка с предмет „Инженеринг-проектиране и извършване на вътрешен ремонт в ДГ”Шестте ястребинчета” с подмяна на инсталации” обяви Община Разград.

Това се случва 3 месеца след официалното приключване на ремонтните работи по проекта „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, тъй като при старта на проекта през 2019 г. не са взети предвид изводи от доклада за резултати от техническото обследване на сградата, извършено през 2016 г. Тогава е установено, че подовите настилки, особено в участъците на санитарните възли и кухненския блок, вътрешно разпределителните и частично фасадните стени са със значителни повреди, държащи се изключително на непрекъснати бавни и неравномерни деформации на земната основа и основата на рандебалки. Според обследването най-вероятна причина за тези процеси са течове по водопроводната и канализационната инсталация на сградата. Установено е още, че е изчерпан експлоатационният срок на ел., ВиК и ОВ инсталациите. Обследването установява непрекъснати деформации на слягане и завъртане на напречните преградни стени на стаите към линията на външната надлъжна фасадна стена. Външните фасадни стени следват същия принцип на бавно непрекъснато слягане и проява на различни по характер пукнатини, подобни деформации се появяват и в останалите подови настилки и стени на първи етаж.

По стартиралия миналата година европроект в ДГ”Шестте ястребинчета” са инвестирани 655 822 лв., но отстраняването на причините за деформациите не е включено в проекта. На официалното откриване на ремонтираната по европроекта за образователната инфраструктура сграда Кметът Денчо Бояджиев пое ангажимент тези деформации  и причините за появата им да бъдат отстранени със средства от общинския бюджет.

Прогнозната цена на обществената поръчка, с която това ще се случи, е 162 500 лв. без ДДС, от които 8 000 лв. за изработка на инвестиционен проект във фаза „технически проект”, 2 000 лв. за извършване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект в процеса на изпълнение на строително-монтажните работи и 152 500 лв. за извършване на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработения и одобрен инвестиционен проект. Максималният срок за проектиране е 20 работни дни, а за извършване на строително-монтажните работи – 120 дни. Оферти се приемат до 17,30 ч. на 30 юни, а ще се отворят в 11,00 ч. на 1 юли в зала 102 на Община Разград.