Община Разград обяви конкурс за държавен служител за длъжността директор на дирекция ,,Финансови дейности и местни данъци и такси“. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: висше, степен магистър; област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки с професионално направление – икономика

Минималният ранг за заемане на длъжността е ІІІ младши, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията или професионален опит – 4 години на ръководна длъжност, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

Допълнителни изисквания за длъжността: да познава нормативната уредба за длъжността; да притежава личностни качества, комуникативност и умения за работа в екип; добри компютърни умения с операционна система Windows, текстообработка с Microsoft Word, работа в Интернет – среда.

Основните задължения са: организира и разпределя работата в дирекция „Финансови дейности и местни данъци и такси”; организира разработването на проекта за бюджет за финансовата година; контролира и анализира изпълнението на общинския бюджет и правилното протичане на документооборота и прави предложения за ограничения в разходната част при необходимост; упражнява контрол за законосъобразно осъществяване на отчетността и правилното прилагане на счетоводната политика, като предлага на кмета мерки за непрекъснато усъвършенстване; актуализира счетоводната политика и Индивидуалния сметкоплан; участва в комисии по съставянето на вътрешни нормативни документи, свързани със счетоводната отчетност, бюджетния процес и данъчни закони и при съставяне на Наредби, които се приемат от Общински съвет; контролира спазването на нормативните документи по заплащане на труда, трудовите правоотношения, данъчното облагане и социалното и здравно осигуряване, прилагането на вътрешната нормативна уредба, свързана със системата на заплащане; дава методически указания, свързани с касовото изпълнение на бюджета и счетоводната отчетност; контролира съставянето на годишния и тримесечни финансови отчети; представя за заверка счетоводния и касов отчет за изпълнение на бюджета пред Сметна палата; организира и контролира правилното провеждане на инвентаризациите; контролира прилагането на системата на двойния подпис; осъществява контрол върху дейността на служителите от дирекцията и следи за качеството на изпълнение на възложените от него задачи; участва в комисии по проверки и ревизии на подотчетни лица; контролира и следи за постъпленията на данъци и такси и прави разчети на касовите потоци; организира и контролира дейностите по управление на човешките ресурси.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на всеки кандидат в стая №401 на Община Разград.

Размерът на основната месечна заплата за длъжността, определен за степен 1 на длъжностното ниво е от 560.00 лв. до 1550.00 лв. и се определя съгласно изискванията на чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник от 9.00 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа в стая №401 на Община Разград с административен адрес гр.Разград, бул.”Бели Лом” №37А. След проверка на документите същите се запечатват в плик, който кандидатите си осигуряват сами.

Служителят определен да приема документите извършва проверка за наличие на всички документи, описани в заявлението и уведомява кандидата за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител.

Краен срок за подаване на документите до 16.30 часа на 18.01.2019 г. включително.