Във връзка с изпълнението на Наредба №РД-07-7 от 28.07.2019 г. Община Раз-град набира лични асистенти, които ще предоставят услугата лична помощ. Необхо-дими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в под-бора: Заявление за кандидатстване (по образец); Документ за самоличност (за справ-ка); Автобиография Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен; Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие на такива);
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:
 сградата на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 5, стая 506 и стая 510,
 документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Разград: www.razgrad.bg, рубрика „Дейности и услуги“, под рубрика „Социал-ни дейности“.
Документи ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа в стая 506 или 510 в административната сграда на Община Разград.
За допълнителна информация: тел. 084 618 218, Кольо Колев – ст. Експерт към отдел „Социални дейности“ и Кадер Мустафова – ст. специалист към Отдел „Социал-ни дейности“ към Община Разград.