Община Разград спечели дело по жалба срещу решение за определяне на изпълнител на охрана на общински имоти, съобщи по време на пресконференция днес кметът на Община Разград д-р Валентин Василев.

На 04.12.2015г. с Решение № ЗОП-34 на Кмета на Община Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана на обекти общинска собственост на територията на Община Разград, по обособени позиции“: Обособена позиция №1 „Физическа охрана на общински имоти и намиращите се в тях сгради, съоръжения движимо имущество“, Обособена позиция № 2 „Охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) и паник-бутони, на обекти общинска собственост на територията на Община Разград” и Обособена позиция № 3 „Охрана на Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград, чрез съществуваща система за видеонаблюдение и реакция с патрул при регистриране на сигнал, и охрана на административната сграда, чрез съществуваща сигнално – охранителна техника (СОТ)”.
След приключване работата на комисията е издадено Решение № ЗОП-14. на Кмета на Община Разград от 27.04.2016г. с което са класирани участниците, като по обособени позиции № 2 и № 3 е определен изпълнител – ДЗЗД „СОД-ЕНИГМА“ гр.Разград, с когото са сключени:
1.Договор № 133/30.05.2016г. за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №2
2.Договор № 134/30.05.2016г. за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №3
На 09.05.2016г. в деловодството на Община Разград е постъпила жалба с Вх.№ АО-05-03-4051 с жалбоподател „Боду” ООД срещу Решение ЗОП 14/27.04.2016г. за определяне на изпълнител по позиция № 1 „Физическа охрана на общински имоти и намиращите се в тях сгради, съоръжения и движимо имущество“. Доводите в жалбата са, че то е постановено при допуснато съществено нарушение на административно производствените правила, което е довело и до нарушаване на материалния закон. Наведените доводи се обосновават с твърдението, че предложената минимална работна заплата за един охранител, за един месец труд от участника, определен за изпълнител, е незаконосъобразна, защото в нея не са били включени разходите за възнаграждение за нощен труд, труд полаган в празнични дни и разходи за платен отпуск. Предвид изложеното, жалбоподателят твърди, че предложената от „БГ СОД“ ООД цена не отговаря и не покрива законово определените нормативи за дължимите задължителни разходи за трудово възнаграждение.
КЗК образува производство по преписка № КЗК- 262/16.05.2016 г. Възложителят изразява становище относно жалбата на „Боду“ ООД. Счита я за неоснователна, като излага съображенията си за това. С Решение № 526/09.08.2016г. Комисията за защита на конкуренцията оставя без уважение подадената от „Боду“ ООД жалба, като счита твърденията на жалбоподателя за неоснователни. След направена справка в Закона за бюджета на ДОО за 2016г., Комисията е установила, че минималният осигурителен праг за длъжността охранител е в размер на 420 лв. В конкретния случай за обектите предмет на поръчката е предвиден полагане на нощен труд. Видно от офертите и двамата участници са включили разходи за полагане на такъв. Предвидени са също така разходи за прослужено време, ДОО, УПФ и здравна осигуровка, които разходи са минимално законно изискуеми и съобразени с действащото законодателство. Поради това, КЗК счита, че офертите и на двамата участници отговарят на законоустановените
норми.
На 26.08.2016г. „Боду“ ООД внасят жалба пред ВАС срещу Решение на КЗК №526/09.08.2016г. В касационната жалба се съдържа оплакване за неправилност на решението. Навеждат се доводи, че то е постановено при допуснато съществено нарушение на административно производствените правила, което е довело и до нарушаване на материалния закон.
С Решение № 12340/15.11.2016 г. Върховен административен съд оставя в сила Решение № 526/9.08.2016 г. на Комисията за защита на конкуренцията, като намира, че и двамата участници са предложили цена, която надвишава минималния осигурителен праг, като в нея са включени и разходи за прослужено време, ДОО, УПФ и здравна осигуровка, поради което комисията на възложителя, според КЗК не е допуснала нарушение на закона. Ценовото предложение на [фирма] е съответно на изискването на възложителя и на действащото законодателство в страната, уреждащо тази материя, поради което правилно КЗК е направила решаващия си правен извод, че решението на възложителя в обжалваната му част е законосъобразно, а жалбата срещу него е неоснователна.
Комисията е спазила изискванията на възложителя, постановеното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.
Предвид положителната развръзка на делото за Община Разград, на 30.11.2016г. е сключен договор № 318/30.11.2016г. с „БГ СОД” ООД за позиция №1 – „Физическа охрана на общински имоти и намиращите се в тях сгради, съоръжения и движимо имущество”