Община Разград е под № 12 в рейтинга на активната прозрачност 2015, изготвен след направено проучване от Програма Достъп до информация.
В периода 23 февруари – 23 март 2015г. са прегледани и оценени 544 страници на 544 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. В рамките на проучването са подадени 543 електронни заявления с искане за предоставяне по електронен път на копие от заповедта за определяне на служител, който пряко отговаря за предоставянето на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, както и длъжностната характеристика на съответния служител.
Целта на проучването, което Програма Достъп до информация провежда от 2010г. насам, е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.
Фокус на проучването за 2015г. е финансовата, бюджетната прозрачност и интегритета.
В рейтинга на институциите на първо място е Министерство на отбраната, следвано от Община Стражица и Община Добрич.