Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“. Това съобщават от пресслужбата на общинската администрация в лудогорския град. Договорите са сключени относно изпълнение на проект за оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в спортната зала в града, проект за доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за домашните социални патронажи в Кубрат и Севар. Договор е сключен и за закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Общинското предприятие „Социални услуги“ в Кубрат. Проектите са финансирани от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет – Кубрат: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.