Двудневен обучителен семинар за родители на тема „Комуникационни умения родител –дете“ организираха Общинският съвет по наркотични вещества и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Разград.
Изнесеното обучение се проведе по инициатива на зам.-кмета на Община Разград Ердинч Хасанов в к.к „Чайка“ край Варна. В него участваха родители –доброволци от училищата, които ще се включат в бъдещите превантивни дейности в училищата, обществени възпитатели от МКБППМН и експерти от ОБСНВ и ПИЦ. Лектори на семинара бяха Милена Петрова и Павел Павлов, сертифицирани обучители по методиката на Томас Гордън „Трениране на успешни родители“. Всички участници усвоиха начални умения за общуване с децата без препятствия, чрез използване на активно слушане.