Днес в Разград стартира двудневно обучение по паралелните на традиционното правосъдие и щадящи начини за работа с младежи – правонарушители, организирано от неправителственото Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС), съобщи пиарът Ива Тончева.

Обучението е насочени към съдии, прокурори, полицаи, пробационни служители, инспектори Детска педагогическа стая, представители на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, психолози, служители на отделите „Закрила на детето“.  Диляна Гитева, Йоана Терзиева и Петя Атанасова – експерти с опит в работата с деца с отклоняващо се поведение, отпадащи от училище и осъдени на пробация непълнолетни, ще водят обучението.

През 2017 година в България 1 152 непълнолетни са изправени пред наказателен съд, което е дълго, скъпо и травмиращо не само тях, но и близките им. В Европа и света вече има разработени и успешно прилагани алтернативни подходи за отклоняване от наказателно производство: медиация, групова конференция, обществено полезен труд и включване в образователни и обществени дейности, чието прилагане обаче в България не е широко разпространено.

Според разпоредби на българския Наказателния кодекс съдът може да наложи възпитателна мярка вместо да образува наказателно производство срещу дете. Законът за борба с противообществените прояви на непълнолетните и малолетните признава възстановителното правосъдие по отношение на извинението и компенсирането на жертвата, както и задължението за извършване на труд в обществена полза. Въпреки това обаче делото на детето не се прекратява, а по-скоро се прехвърля на орган с квази-съдебни правомощия.

Обучението се организира в рамките на двегодишния проект „Алтернативни методи за работа с младежи (AWAY)“, изпълняван едновременно в България, Унгария, Хърватия и Румъния с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство, гражданство“ на ЕС. Проектът цели да повиши осведомеността на обществото и професионалистите, които работят с деца, по въпросите на отклоняването от наказателна отговорност на непълнолетните като метод за възстановително правосъдие.