Регионална лаборатория – Русе към ИАОС предостави на РИОСВ-Русе протоколи с анализ на взетите водни проби от предприятията „АДМ Разград“ ЕАД и „Биовет“ АД – клон Разград. Пробите са взети от мониторинговите точки, определени в комплексните им разрешителни на двете дружества, по време на извънредната проверка в Разград по сигнали за замърсяване на река Бели Лом в началото на октомври.

В отпадъчните води и на двата обекта са установени отклонения от показател химична потребност от кислород (ХПК), като само тези на „АДМ Разград“ ЕАД имат и отклонения от нормите за показател активна реакция (рH). Предстои спрямо двете дружества да се предприемат съответните  административно-наказателни мерки.

През октомври е проверено изпълнението на дадените предписания на дружеството „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, експлоатиращо Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Разград. На място е констатирано, че е възстановена целостта на нарушените участъци от аварийния канал, с което е преустановено нерегламентираното заустване на непречистени отпъдъчни води в реката.