През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Разград са 49 400 или 68,5 процента от населението на тази възраст. Това показват данните на отдел „Статистически изследвания” в Разград. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност се увеличава с 5.3 процентни пункта, като при жените ръстът е с 4.2 процентни пункта, а при мъжете – с 6.4 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 46 000 или 47.7 на сто от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите на възраст 15-64 години в региона са 44 600, с 8 процента повече спрямо предходната година.  По стойност на общия коефициент на заетост област Разград се нарежда на 23-то място сред областите в страната.

През 2019 г. от всички заети лица в област Разград с висше образование са 23.7 процента, 56.3 на сто са със средно образование и 20 процента – с основно и по-ниско.

При висшистите коефициентът на заетост през 2019 г. е 72.2 процента, като спрямо 2018 г. бележи намаление с 2.5 процентни пункта. Коефициентът на заетост на лицата със средно образование бележи ръст в сравнение с 2018 г. с 5.1 процентни пункта и достига 60 на сто, а този на лицата с основно и по-ниско образование се увеличава с един процентен пункт и достига 24 процента.

Безработните през 2019 г. в област Разград са 4 800, като в сравнение с предходната година броят им намалява с 0.4 хиляди. Коефициентът на безработицата бележи понижение с 1.3 процентни пункта в сравнение с 2018 г. и достига 9.8 процента.

През 2019 г. в област Разград икономически неактивните лица са 22 700, от които 9 000 са мъже и 13 700 жени. Спрямо 2018 г. общият коефициент на икономическа неактивност намалява с 5.3 процентни пункта, сочат още данните на статистиката.