По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към 30.06.2017 г. са 27.2 хиляди. Спрямо края на март 2017 г. наетите лица се увеличават с 3.3%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 1.7%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на месец юни 2017 г. в обществения сектор са 7.8 хиляди, а в частния – 19.4 хиляди. Спрямо края на март 2017 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 4.0%, а в частния сектор се увеличават с 6.6%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 5.8%, а в частния се увеличават с 5.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на юни 2017 г. най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 27.2%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 14.3% и „Селско, горско и рибно стопанство” – 11.7%.През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Разград нараства с 9.2% спрямо същия период на 2016 г. и достига 839 лв. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с 3.5%. В обществения сектор получават средно 832 лв., а в частния – 842 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения”, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Операции с недвижими имоти“.

По размер на средната заплата, през второто тримесечие на 2017 г., област Разград е на 11-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1411 лв., Стара Загора – 1012 лв. и Враца – 997 лв., а най-ниско във Видин – 669 лв., Благоевград – 706 лв. и Кюстендил – 722 лв.