Заседанието се проведе на 27 март в Ритуалната зала на Община Габрово, съобщават от Областна администрация. Форумът се свика и се откри от Невена Петкова – областен  управител на област Габрово и председател на РСР на СЦР на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

На заседанието бяха представени за обсъждане от Деница Николова – Зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на управляващия орган на ОПРР 2014-2020, определените 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в РБългария.

Представена за обсъждане бе и разработка от „Национален център за териториално развитие” ЕАД в изпълнение на обществена поръчка на ГД СППРР „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие“.

Членовете на Съвета обсъдиха и съгласуваха представените Проекти на Актуализирани документи за изпълнение на Областните стратегии за развитие на областите: Силистра, ВеликоТърново, Габрово и Разград.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите от Северен централен район, представители на общините от Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.