Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и заместник областният управител Евгени Драганов участваха в провелото се днес в Областна администрация Русе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на Северен централен район (СЦР), съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Заседанието бе свикано и открито от областния управител на
област Русе и председател на РСР на СЦР г-н Галин Григоров на основание чл. 52,
ал. 2, т.1 и във връзка с чл. 53, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие.

По време на заседанието
секретарят на РСР на СЦР и началник на отдел „Северен централен район“, ГД
„СППРР“, МРРБ г-жа Тамара Кулева представи Годишния доклад за напредъка по
изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014 –
2020) за 2018 г., като след гласуване той беше одобрен. Съгласно отчетеното
изпълнение на РПР на СЦР (2014-2020 г.) за 2018, общият напредък се
характеризира с растеж, но с бавни темпове, със задълбочаващи се демографски
проблеми и вътрешнорегионални и междурегионални различия.

Представители на Управляващите
органи по Оперативните програми запознаха присъстващите с актуална информация
относно напредъка по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от
фондовете на Европейския съюз, на територията на Северен централен район.

В края на заседанието
областният управител на област Разград г-н Гюнай Хюсмен пое председателството
на РСР на СЦР от областния управител на област Русе г-н Галин Григоров.
Мандатът на новия председател на Регионалния съвет за развитие на Северен
централен район е от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., като за негов заместник
беше избран кметът на Община Разград д-р Валентин Василев.

В заседанието взеха
участие представители на министерства, областните управители на областите от
Северен централен район, представители на общините от областите в Северен
централен район, на организациите на работодателите и на работниците и
служителите на национално равнище.

По предложение
на заместник областния управител на Разград Евгени Драганов бе взето решение да бъде сформирана работна
група от по един
експерт от областните администрации от областите в Северен централен район  – Разград, Русе, Велико Търново, Габрово и
Силистра – която
да разработи презентация на силните страни на Северен централен район, които
имат ключова роля за неговото развитие, основано на специфичните териториални
характеристики, местен потенциал и традиции. Презентацията ще бъде представена на семинар за представяне
на резултатите от разработен от Националния център за териториално развитие
социално-икономически анализ на районите в Република България на 19 юли в
София.