Областният управител на област Разград  Гюнай Хюсмен откри годишното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН), което се проведе днес, 2 юли 2020 г., в конферентната зала на хотел „Централ“ в град Разград. Г-н Хюсмен е председател на ОСПДН, деловата част от заседанието бе ръководена от заместник областния управител и заместник-председател на Областния съвет Евгени Драганов.

 В приветствието си г-н Хюсмен пожела на членовете на съвета ползотворна работа и изрази подкрепата си за дейността на ОСПДН. Той изтъкна, че за пет години работа съветът доказа на практика, че представлява работещ механизъм за участие на всички институции при разработване на политики за превенция на домашното насилие и за разрешаване на всяка ситуация с домашно насилие, което отчитаме за важен елемент от съвместната работа. Областният управител благодари на институциите, които имат пряко отношение към прилагането на Закона за защита от домашното насилие – съд, прокуратура, полиция, социални служби, социални услуги, институции в сферата на образованието и здравеопазването, неправителствения сектор.

Официален гост на заседанието беше Областният управител на област Търговище Митко Стайков.

Участие в заседанието на съвета взеха представители на редица отговорни институции и организации по превенцията на домашното насилие и прилагането на Закона за защита от домашно насилие – д-р Георги Милков – Изпълнителен директор на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие” и заместник-председател на ОСПДН, Милена Орешкова – Зам. кмет на община Разград, Любомир Георгиев – Районен прокурор, Валентин Цанев – прокурор в РП-Разград, Нели Генчева – съдия в РС Разград, Ивелина Игнатова – адвокат, Татяна Костова – Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Ангел Петков – Началник на Регионално управление на образованието, Синан Тахсинов – началник отдел в МВР – Разград,  Светлин Симеонов – директор на дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Разград, представители на Областна администрация Разград, на общини и институции в областта, журналисти.

 Обсъдени и приети бяха отчет за 2019 г. и план за дейността на ОСПДН за 2020 г. Представители на институции като прокуратура, полиция и социални служби, както и на неправителствения сектор представиха накратко дейността си по превенция на домашното насилие и прилагането на Закона за защита от домашно насилие през 2019 г.

Изпълнителният директор на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие” и заместник-председател на ОСПДН Георги Милков представи напредъка по създаване на Кризисен център в област Разград, като приоритетна дейност в плана за дейността на ОСПДН. Той благодари на Областния управител, че след негово писмо до министъра на труда и социалната политика е усъвършенстван подзаконов нормативен акт, свързан с домашното насилие.

Съдия Нели Генчева представи работата на Районен съд – Разград по проблемите на домашното насилие. Тя съобщи, че през 2019 г. в Районен съд Разград са разгледани 34 дела по ЗЗДН – двойно повече от 2018 г. Съдия Генчева отбеляза, че по време на извънредното положение с коронавируса не се забелязва увеличение на съдебните дела и решения по Закона за защита от домашното насилие, но причина за това може да бъде фактът, че Съдът не работеше на пълни обороти през този период.

Районният прокурор Любомир Георгиев съобщи, че броят на регистрираните сигнали в РП-Разград се е увеличил от 7 през 2018 г., на 21 през 2019 г.

Прокурор Цанев информира, че е приета нова Европейска директива, според която при влизане в сила на съдебно решение в една държава и в същото време осъденият е в друга страна, той може да реши къде да изтърпи наказанието. Според него тази директива е пряко свързана с прилагането на ЗЗДН.

Синан Тахсинов – началник отдел в МВР – Разград представи работата на полицията в област Разград в борбата с домашното насилие. Той съобщи, че през 2019 г. има увеличение с около 30 %, спрямо 2018 г., по отношение на постъпилите заповеди по ЗЗДН  за последващ контрол. През 2019 г. значително са увеличени образуваните наказателни производства. Той съобщи още, че ОДМВР-Разград се е включила в Националната кампания за превенция на домашното насилие на МВР с разпространение на информационни материали.

Таня Костова – директор на РДСП-Разград информира, че се отчита голямо увеличение на регистрираните случаи в дирекциите „Социално  подпомагане“ в област Разград – общо 66 сигнала за 2019 г., спрямо 19 случая през 2018 г.  Прави са проверка на всички случи, като при много малка част от тях се доказва, че има домашно насилие.

В ДСП – Разград от 58 сигнала,  само при 18 е идентифицирано, че има насилие, другите сигнали са използвани с други цели. От тези 18 случая, 6 деца са изведени от семейната среда, допълни още г-жа Костова.

В хода на срещата адвокат Игнатова сподели мнение, че функционирането Кризисния център за жертви на домашно насилие и трафик е изключително важно, за да се създаде защитена среда за жертвите на домашно насилие, с което да им се окаже подкрепа макар и за кратко, за да подредят живота си.

Секретарят на Областния съвет Светлин Симеонов  направи предложение за актуализиране състава на ОСПДН. Бяха приети промени на ротационен принцип в състава на Областния оперативен екип към Областния съвет.

След заседанието, членове на ОСПДП посетиха на място сградата, ремонтирана и пригодена за изграждане на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в област Разград.