Днес се проведе първото заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, председателствано от губернатора Манол Кившанов.
Съгласно Закона за защита при бедствия, в състава на съвета влизат кметовете на общини, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, ОДМВР, териториалната дирекция „Национална сигурност”, ОПУ, РЗИ, ЦСМП, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
По време на срещата, комисар Емилиян Станев – директор на РДПБЗН Разград, запозна присъстващите с целта на промените в Закона за защита при бедствия и дейностите и отговорностите на институциите, имащи отношение към него.

Създаването на настоящия Областен съвет за намаляване на риска от бедствия, цели подобряването и разпределението на отговорностите по изпълнението на дейностите, свързани с превенцията, готовността, реагирането и възстановяването при бедствия, с по-активно участие на всички заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво.
Областният съвет ще извършва анализ и оценка на обстановката при бедствия и ще предлага на Областния управител за одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за подпомагането на засегнатото население, ще осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието и ще докладва на областния управител за хода на провежданите защитни мероприятия. Ще информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия.
„До сега сме работили по време на бедствието. Сега трябва да работим преди бедствието”, обобщи комисар Станев.
По втора точка от дневния ред главният експерт в Областна администрация Разград Тодор Крушевски, запозна присъстващите с проекта на Правилника за устройството и дейността на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, който беше приет единодушно.