Наскоро приключи проверка на техническото и експлоатационното състояние  на язовирите, състоянието на прилежащите им съоръжения както и състояние на реките и проводимостта на речните легла в област Разград, която бе извършена от комисия, назначена със заповед на Областния управител.

На територията на Област Разград има 43 язовира определени с първа и втора степени на потенциална опасност, съгласно Наредбата за техническата безопасност на язовирните стени и съоръжения. Най-много са язовирите в община Завет. Според тази наредба категоризираните с тези степени язовири се проверяват ежегодно, а тези определени с трета ниска степен през три години.

Проверени са 29 язовирни съоръжения, 16 категоризирани с първа степен и 13 от втора степен на потенциална опасност.  Те са в добро техническо и експлоатационно състояние. Поддържат се в съответствие с изискванията на действащата към момента нормативна база, регламентираща безопасната им експлоатация. Ежегодно се проверяват от собствениците и комисии, назначени от кметовете на общини.

Допуснати слабости са предимно от режимен характер, като премахване на растителни откоси и осигуряване на проводимост на 500 м. след язовирната стена.

Всички язовирни съоръжения отговарят на нормите за безопасна експлоатация, като два са в неизправно-частично работоспособно състояние ­- язовир „Зелени дол 1“ в Завет и „Звънарци“ в община Кубрат, собственост на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ и „Голям извор“ със собственик община Самуил, за койтое установено, чеработи в авариен режим.

Комисията предписва,да се продължи почистването на дигите от храстовидна и дървесна растителност няколко участъци на речните легла – участък от дере „Кованлъшко дере“ от 500 метра след язовирната стена на яз. „Пчелин 2“ до вливането му в река „Бели Лом“ Каловска река, Осенешко дере: река „Садинска”, река „Хлебаровска“, река Топчийска.

            За участъците извън регулацията на населените места с предписания за почистване с цел осигуряване на проводимост, областна администрация Разград е изготвила искане за финансиране  до Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС гр. София.

            По някои участъци, по които е имало предписания от 2023 г.езапочнато почистване, като са премахнати дървесна и храстовидна растителност от речните легла.

            По подадена информация от кмета на село Благоево до Областен управител на Област Разград е извършената проверка на място в дере, преминаващо през регулацията на селото, започващо от землището на Благоево  и продължаващо до вливането му в язовир „Ломци“. При огледа е установено обрастване на дерето с храстовидна и дървесна растителност, но с осигурена проводимост,  без пряка опасност от наводняване жилищни имоти.