Заради данните за нарастване на случаите на птичи грип по дивите птици в Западна Европа и очакваната им миграция, включително и към България, Областната епизоотична комисия се събра на заседание. На него бе разпоредено да се предприемат превантивни мерки, за да не се допусне заболяването да засегне птицевъдството, което е силно развито в региона. Ето какво разпореди комисията, с председател заместник-областния управител Евгени Драганов:

      Да се проведат незабавно заседания на Общинските епизоотични комисии в общините на територията на Област Разград и да се набележат конкретни мерки за недопускане на заболяването Инфлуенца по птиците /птичи грип/ на територията на съответната община.

 1. I.          Кметовете на общини, чрез кметовете на кметства и кметски наместници, да създадат необходимата организация за информиране на собствениците на промишлени птицевъдни ферми; частни стопани, отглеждащи птици в личен двор; ловци; дивечовъди и други лица, имащи отношение към дивите и свободно живеещи птици, относно спазване на общите ветеринарно-санитарни мерки, както следва:

1. Собствениците и управителите на промишлени птицевъдни ферми да разпоредят спазване на следните правила:

 1. 1.1.    Дезинфекция на влизащи и излизащи превозни средства във фермите;
 2. 1.2.    Забрана за влизане на външни лица във фермите;
 3. 1.3.     Ползване на „мокри“ филтри от персонала, пряко зает в производствения процес;
 4. 1.4.     Ползване на лични предпазни средства от персонала, пряко зает в производствения процес;
 5. 1.5.     Предпазване на фуражните суровини и готовия фураж от контакт със свободно живеещи птици;
 6. 1.6.     Водене на регистър на всички работници, пряко заети в производствения процес;
 7. 1.7.     Незабавно сигнализиране на обслужващия ветеринарен лекар и на най- близкия държавен ветеринарен лекар за завишена заболеваемост или смъртност при отглежданите от тях животни.
 8. 2.      Частните стопани, отглеждащи птици в личен двор, да спазват следните правила:
  1. 2.1.     Да не пускат извън двора домашните птици, а водоплаващите – във водоеми, обитавани от диви и диви прелетни птици;
  1. 2.2.     По възможност да отглеждат разделно в двора си водоплаващите от другите видове птици;
  1. 2.3.     При непосредствена опасност от заболяване да отглеждат птиците в затворени помещения, за да се избегне контакт с други свободно живеещи птици;
  1. 2.4.     При поява на каквото и да е заболяване или смърт на птици, незабавно да уведомят обслужващия ги ветеринарен лекар или кмета на населеното място;
 • 2.5.     Да не се пипат заболели или умрели птици с голи ръце, а само с предпазни средства. Да не се допускат деца до тях.
 • 3.      Ловци, дивечовъди, биолози, еколози и др. да спазват следните правила:
  • 3.1.     Да уведомяват ветеринарно-медицинските специалисти за промяна в поведението на птиците и забелязана смъртност при тях;
  • 3.2.     Да ползват предпазни средства и да спазват лична хигиена при контакт с умрели птици и такива с променено поведение.

Заповедта да се доведе до знанието на кметовете на общини, а чрез тях до кметовете на кметства и кметски наместници, за изпълнение.